Sökning: "nära lärarskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nära lärarskap.

 1. 1. UNDERVISNINGSSTATEGIER SOM FRÄMJAR LÄRANDE FÖR ELEVER I BEHOV AV STÖD En jämförande studie av sex mellanstadielärares strategier i klassrummet i grundskola och grundsärskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Larsson; Beatrice Silfver Hellman; Hilda Vindlycke; [2020-01-16]
  Nyckelord :Undervisningsstrategi; grundsärskola; grundskola; nära lärarskap; förutsägbarhet; struktur; tydliggörande; informationstolkning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilka undervisningsstrategier lärare i grundskola och grundsärskola använder i klassrummet för att främja lärande hos elever i behov av stöd genom att besvara följande syftesfrågor; Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja lärande hos elever i behov av stöd? Vilka likheter och skillnader i val av undervisningsstrategier kan vi se mellan lärare i grundskola och grundsärskola?Teori:Studien använder socialkognitiv teori, med begreppen self-efficacy och human agency, i kombination med sociokulturell teori, där elever lär i samspel.Metod:Som metod användes ett kvalitativt tillvägagångssätt med observation och gruppintervju. LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till - om kommunikation vid språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2015-04-14]
  Nyckelord :språkstörning; AKK; inkludering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är dels att göra en beskrivning av hur Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, används i undervisningen och dels att analysera vilken effekt denna användning kan ha på en elevs, med språkstörning, didaktiska, sociala och rumsliga inkludering i en vanlig mellanstadieklass.Teori: Som teoretisk utgångspunkt för studien har använts ett sociokulturellt perspektiv med tanken att kunskap skapas i ett socialt och kommunikativt samspel med andra. LÄS MER

 3. 3. Att bygga broar. En mikroetnografisk studie av två kommuners organisatoriska lärmiljöer för elever med autism

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mariko Alexandersson; Maria Henriksson; [2014-09-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att:Synliggöra två kommuners lärmiljöer för elever inom autismspektrat (AST) utan utvecklingsstörning efter lagförändringen 2011 med fokus på elevernas förutsättningar till delaktighet, kommunikation och lärande.Studien utgår från följande frågeställningar:o Vilka organisatoriska lärmiljöer har utarbetats för målgruppen, elever med autism utan utvecklingsstörning?o Vilka möjligheter till delaktighet, kommunikation och lärande erbjuds eleverna?o Hur grundar kommunerna sina “organisatoriska” val av lärmiljöns utformning för studiens målgrupp?Forskningsansats och metodStudien har en mikroetnografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Lärares behov av stöd med elever som stör undervisningen - studien genomförd med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Harriet Bojestig; [2011-09-19]
  Nyckelord :bemötande; fokusgrupp; förhållningssätt; stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare talar om behov av stöd i arbetet med elever som stör undervisningen. Följande frågeställningar ställdes:Hur beskriver lärare vad som utgör elevers agerande?Hur beskriver lärare sitt agerande i klassrummet?Hur beskriver lärare vilket stöd som behövs i undervisningen?Teorin utgick från en kvalitativ metod och med en sociokulturell ansats vid insamling av empirin. LÄS MER