Sökning: "närhet distans"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden närhet distans.

 1. 1. Ungdomar och smartphones : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Edgar Mirjamsdotter; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; identitet; mobiltelefoner; smartphones; stress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad det betyder för gymnasie-ungdomar att ha mobiltelefoner, hur telefonen påverkar premisserna för dem att skapa sin identitet och orientera sig i sin vardag, hur de förhåller sig till privatliv och nätet samt vilka gemenskaper som blir tillgängliga via mobiltelefonen. Materialet består av en observation, sju kvalitativa intervjuer och fyra självreflekterande dagböcker som jag analyserat med hjälp av begreppen identitet och performativitet. LÄS MER

 2. 2. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER

 3. 3. Beyond romantic love – an analysis of how the dilemma of closeness vs. autonomy is handled in relationship anarchy discourse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ricardo Guillén; [2019]
  Nyckelord :relationship anarchy; paradigm; discourse analysis; love; closeness; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, romantic love has been problematized and questioned by sociologists and activists. Part of this questioning comes from relationship anarchy, a phenomenon which can be described partly as a critical school of social philosophy, partly as a comparably small-sized social movement. LÄS MER

 4. 4. Den sfäriska intervjun : En studie om hur tittare och producenter upplever 360°- intervjusekvenser i en VR-miljö

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Peter Dahlén; [2019]
  Nyckelord :360-video; immersiv video; VR; Virtual Reality; videoproduktion; 360- videoproduktion; medieproduktion; intervju; intervjuperson; reporter; intervjusekvenser; journalistik; gestaltning; tittarstudie; användarstudie; point-of-view; framing; distans; blickriktning;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur tittare och producenter upplever intervjusekvenser i 360°-video i en VR-miljö och syftet är att synliggöra tittares upplevelser av produktion för att skapa bättre förutsättningar för journalistiska 360°- produktioner. Studien fokuserar på tittarens upplevelser av 360°-video i olikheter i gestaltningsval, utifrån gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används i 360°-video, samt på vilka olika sätt man som producent kan gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-video och hur det skiljer sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell videoproduktion. LÄS MER

 5. 5. UNDERVISA ONLINE : Att gömma sig eller att lära känna studenterna bättre?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lotta Fröjdfeldt; [2019]
  Nyckelord :didaktik; didaktisk design; online; högre utbildning;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att öka förståelsen av hur lärare inom högre utbildning ser på sin undervisning online. För att nå syftet genomfördes 11 intervjuer med lärare inom ett distansprogram. LÄS MER