Sökning: "närhet till kund"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden närhet till kund.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 2. 2. Krav vid val av tredjepartslogistiksaktör : En fallstudie genomförd på AA logistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Chera Dahir; Abdela Zildzic; [2017]
  Nyckelord :Logistics service providers; third party logistic; air freight; supply chain management; outsourcing; requirements; order winner; marketing.; tredjepartslogistikaktör; flyggodslogistik; tjänsteföretag inom logistik; supply chain management; outsourcing; urvalskriterier; ordervinnare; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Under en lång tidsperiod har transportering av gods förekommit och i dagens samhälle blir det allt mer vanligt att man anlitar en tredjepartslogistik-aktör (TPL-aktör) som sköter hela eller delar av ett företags distribution. Fallföretaget i denna studie är en nyetablerad TPL-aktör som idag inte nått ut till så många kunder som önskat. LÄS MER

 3. 3. Det lilla rummet för de stora besluten : En kvalitativ studie om provrummets betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofia Heinebäck; Cecilia Gustafsson; Johan Nordin; [2014]
  Nyckelord :Provrum; servicelandskap; serviceprocess; kundservice; konsumentbeteende; självbild; upplevelser; sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att analysera och utreda: Hur olika företag arbetar med och ser på betydelsen av provrums utformning, roll i butiksmiljön samt interaktionen mellan personal och kund i anslutning till provrummet. Kundernas uppfattningar om och inställningar till provrum. LÄS MER

 4. 4. Kundlojalitet på en lokal apoteksmarknad : Customer loyalty in a local pharmacy market

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Lina Linnér; [2013]
  Nyckelord :Kundlojalitet; Kund; Faktorer bakom kundens val av ett lokalt apotek;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka och beskriva vilka faktorer det är som påverkar kunderna när de väljer ett lokalt apotek och även undersöka möjliga samband som kan påvisas mellan upplevd kundlojalitet och några av de undersökta faktorerna.En kombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie genomfördes, med huvudfokus på den kvantitativa metoden. LÄS MER

 5. 5. Ledningens perspektiv på hur produktinnovation skapas

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mikaela Lagebjer Kekkonen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av den snabba utvecklingen och den komplexa innovation som idag krävs, är det intressant att undersöka hur innovation tas fram i företag. Därför är syftet med rapporten att undersöka källorna till produktinnovation för att tydligare definiera företags verktyg för att skapa innovativa produkter. LÄS MER