Sökning: "närhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1725 uppsatser innehållade ordet närhet.

 1. 1. Uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jonna Johansson; Sara Ilievski; Shazia Ibrahimy; [2023-10-21]
  Nyckelord :Lek; Lärande; Utveckling; Förskola; Förskoleklass; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om leken har samma betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan som i förskoleklassen. Vi önskar skapa en djupare förståelse om förskollärarens uppfattningar kring leken. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 3. 3. Hur vill studenter bo? En undersökning av studenter på CTHs nöjdhet med sin bostad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Paola Pettersson; Elin Wildlock; [2023-06-28]
  Nyckelord :students; housing; housing design; satisfaction; Gothenburg; studenter; studentbostäder; bostadsutformning; studenters nöjdhet;

  Sammanfattning : I Göteborg råder en omfattande bostadsbrist, exempelvis studerar 60 000 studenter i kommunen, men det finns endast 11 000 studentbostäder. Förutom långa bostadsköer har hyrorna höjts och undersökningar visar att studiemedlet ofta är för lågt för att täcka studenternas levnadskostnader. LÄS MER

 4. 4. 15-minutersstaden i Göteborg. En studie av fotgängarens tillgänglighet och samvariationen med den byggda miljön och boendesegregation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Melén; Victor Madsen; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Tillgänglighet”; “Gångbarhet”; “15-minutersstaden”; “Urbana sociala funktioner”; “Segregation”; “Gentrifiering”; “Mobilitet”; “Närhet”; “Vård och Omsorg”; “Handel”; “Utbildning”; “Underhållning”; “Rekreation”; “Accessibility”; “Walkability”; “15-minute city”; “Urban social functions”; “Segregation”; “Gentrification”; “Mobility”; “Proximity”; “Healthcare”; “Commerce”; “Education”; “Entertainment”; “Recreation”;

  Sammanfattning : I skenet av Covid-19 pandemin och ett ökat fokus på närområdets serviceutbud har begreppet 15-minutersstaden (FMC) tillämpats i flera städers urbana planering. FMC syftar till att öka tillgängligheten till grundläggande funktioner i stadens närområden för att invånare ska uppnå social hållbarhet och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Rumslig betydelse för vardaglig tillgänglighet : En studie av småbarnsföräldrars resande i samband med lämning och hämtning vid förskola.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Norin; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; mobility; proximity; everyday life; densification; parents of young children; travel; Tillgänglighet; mobilitet; närhet; vardagsliv; förtätning; småbarnsförälder; resande;

  Sammanfattning : Inom sentida urban utveckling har teori gällande förtätning blivit allt vanligare inom hur rumslig utformning tar form. Detta innebär alltså en ökad bebyggelse och befolkning inom en viss yta. LÄS MER