Sökning: "närhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1554 uppsatser innehållade ordet närhet.

 1. 1. “Business as usual” - En kvalitativ studie om hur team påverkas av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Hakefjord; Josefin Xia; [2022-02-16]
  Nyckelord :arbetsplats; distans; distansarbete; fysisk närvaro; närhet; plötslig; social identitet; sociala interaktioner; team;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur team påverkas av att plötsligt ställa om till att arbeta på distans, där arbetet har utgått från följande frågeställning: Hur påverkas team och professionella gruppers sociala identitet av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete? Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med ett abduktivt förhållningssätt, vilken gör nedslag i organisationers aktuella situationer. Distansarbete och flexibla arbetsplatser är en pågående trend som leder till att fler organisationer väljer att tillämpa detta arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Förstå, kunna och vilja : En kvalitativ studie om implementeringen av miljöpolicyn i Borås Stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elias Grelsson; Linus Lindelöf; [2022]
  Nyckelord :förvaltningschef; implementering; miljöpolicy; agenda 2030; hållbar utveckling; kommun;

  Sammanfattning : Svenska kommuner har genom sina kritiska samhällsfunktioner, närhet till medborgare samt näringsliv en avgörande roll i genomförandet av Agenda 2030. I kommunen Borås Stad finns en politiskt fastställd miljöpolicy som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljön och nämner fem hörnpelare som ska genomsyra allt dagligt arbete och beslutsfattande i hela kommunens organisation. LÄS MER

 3. 3. Attitude and orbit control analysis of a solar sail spacecraft for Space sunshade missions in the vicinity of the sub-Lagrange 1 point

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Benjamin Jouanneau; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master thesis report contains a complete attitude and orbit control analysis for solar sail spacecraft in the Circular-Restricted-3-Body-Reference frame. The overall goal of the project is to drive one solar sail from the edge of the Earth Sphere of Influence to a vicinity of the sub-Lagrange1 point. LÄS MER

 4. 4. "Herre, hör vår bön" : kyrkans förbön i Svenska kyrkans kyrkohandböcker 1942, 1986 och 2017

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Christina Hedin; [2022]
  Nyckelord :liturgistudier; Svenska kyrkan; Kyrkans förbön; ecklesiologi;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats gjort en jämförande undersökning av kyrkohandböckerna från 1942, 1986 och 2017 kring instruktioner om förbönsmomentet. Genom en innehållsanalys av instruktioner och av de färdigformulerande bönerna har jag sökt efter likheter och skillnader under några teman jag valt: Gud, människan, kyrkan. LÄS MER

 5. 5. Meningskapande i lek : En kvalitativ studie om gemensamma meningsskapande via material, barns lek med fokus på språkutveckling och pedagogiska arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Alsayfi; Siti Asiyah Haag; [2022]
  Nyckelord :Material artefakter; mediering; proximal utvecklingzon; stöttning; språk; lek; meningsskapande; relationkompetens;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa intervjustudien som genomfördes med förskole-rektorn har med syfte på ett fördjupat sätt för att förstå hur pedagogerna arbetar med olika material för att stödja barnens meningsskapande. Samt studerar vi hur pedagogerna stödjer barnens lek för att utveckla språkliga färdigheter. LÄS MER