Sökning: "närmaste utvecklingszonen"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden närmaste utvecklingszonen.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om undervisning och barns inflytande i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Negar Samadi; Silnvan Youssef; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om undervisning samt deras beskrivningar av hur de praktiskt arbetar med undervisning i förskolan och hur de beaktar barns inflytande i denna. De forskningsfrågor studien utgår ifrån är, vad betyder undervisning för förskollärarna? Hur skapas förutsättningar för barns inflytande i undervisningen enligt förskollärarna?  Forskningens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare som har ansvar för undervisning på sin avdelning. LÄS MER

 2. 2. “Kommunikationen betyder ju allt, det är ju A och O [...]. Det är en frihet för alla att kunna kommunicera?” : En kvalitativ studie om hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Antoft; Frida Gannby; [2021]
  Nyckelord :Accessible learning environment; Augmentative and alternative communication; Communication methods; Communication tools; Languages; Social contexts; Special education teachers; Special school; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikationsmetoder; Kommunikationsverktyg; Sociala sammanhang; Speciallärare; Språk; Särskola; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder som gynnar kommunikationsutveckling för elever på särskolan. Vidare belyses vilka sociala sammanhang och verktyg som används för att främja kommunikationen för elever i särskolan. LÄS MER

 3. 3. Läxor: ett hemarbete eller en utökad timplan? : En kvantitativ och kvalitativ studie om faktorer som påverkar mellanstadielärares läxanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Danielsson; Ebba Pettersson; [2021]
  Nyckelord :the more capable peer; läxor; ramfaktorteorin; den närmaste utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mellanstadielärares syn på läxor och faktorer som påverkar läxanvändning. Läxor behandlades, inom ramen för denna studie, som något elever skulle göra utanför ordinarie undervisningstid. LÄS MER

 4. 4. Återkopplingens betydelse i svenskämnet : Fem ämneslärares kunskap om återkopplingens effekt ochbetydelse under elevens arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Tijana Zoric; [2021]
  Nyckelord :feedback; scaffolding; work process; zone of proximal development; arbetsprocess; den närmaste utvecklingszonen; stöttning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilken kunskap fem ämneslärare i svenska har om återkopplingens effekt och betydelse i arbetsprocessen i svenskämnet. För att kunna synliggöra detta valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med samtliga respondenter. LÄS MER

 5. 5. TAKK som redskap för delaktighet : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärares reflektioner om hur användandet av TAKK kan bidra till barns delaktighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Madelene Henrysson; Maria Hult; [2021]
  Nyckelord :TAKK; delaktighet; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka verksamma förskollärares reflektioner om hur Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) kan användas som ett verktyg för alla barns delaktighet i svensk förskola. Studiens frågeställningar berör förskollärares användande av TAKK, deras upplevelser av huruvida TAKK kan främja barns delaktighet och vilka pedagogiska konsekvenser de ser att arbetet med TAKK ger. LÄS MER