Sökning: "närmiljö utemiljö."

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden närmiljö utemiljö..

 1. 1. Äldrevänlighet i urban miljö : En kvalitativ studie med fokus på Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabel Gustavsson Perrona; [2020]
  Nyckelord :Äldrevänlig; stadsmiljö; age-friendly; Örebro kommun; deltagande i planering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur Örebro kommun arbetar med utvalda äldrefrågor och hur dessa uppfattas av dem i målgruppen. De frågorna som berörs i detta arbete är: Utemiljö (stadsmiljö och närmiljö), medborgardeltagande, social delaktighet och social inkludering. LÄS MER

 2. 2. Att lära in ute : En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete i utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Förskola Närmiljö Pedagogiskt ansvar Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var attutveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. Föratt besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppmuntran till fysiks aktivitet : En kvalitativ interjuvstudie om hur utemiljön och närmiljön används för att stimulera fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Victoria Torgin; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; motor skills; development of motor skills; neighborhood; outdoor environment.; Fysisk aktivitet; motorik; motorisk utveckling; närmiljö utemiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger upplever att de stimulerar barns fysiska aktivitet på förskolan med fokus på utemiljön. Metoden som användes i denna studie var kvalitativa interjuver där totalt sex pedagoger intervjuades på fyra olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är Reggio Emilia. LÄS MER

 4. 4. Odling på bostadsgårdar : grönare gårdsrum för granngemenskap och biologisk mångfald

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Louise Forsvik; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; social sustainability; co-creation; ecosystem services; residential courtyards; property management; stadsodling; ekosystemtjänster; social hållbarhet; boendeinflytande; innergård; förvaltning;

  Sammanfattning : Stadsodling har allt oftare börjat påtalas i städers styrdokument, till exempel Stockholms stad, som en strategi för att främja social och ekologisk stadsutveckling. Familjebostäder, ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag har vidare fått som verksamhetsdirektiv att arbeta med stadsodling i sin verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Den byggda utemiljön för flerbostadshus : Fallstudie av Mimers områden Timmerkojan, Tujan och Cedern i Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fredrik Brandt; [2016]
  Nyckelord :multifamily house; outdoor environment; courtyard; planning; apartment yard; public seating; samhällsbyggnad; flerbostadshus; bostadsgård; uteplats; Västerås;

  Sammanfattning : Den gemensamma utemiljön är viktig för de boende i flerbostadshus, framförallt för de som inte har egna privata uteplatser i bostaden. Utemiljön måste dock utformas så att den ger så många önskvärda funktioner som möjligt till den stora heterogena skaran boende som kommer att bo här under husets livstid. LÄS MER