Sökning: "närstående"

Visar resultat 1 - 5 av 2395 uppsatser innehållade ordet närstående.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för att förebygga postoperativ konfusion på somatiska vårdavdelingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adelina Åslund; Johanna Rydén; [2021]
  Nyckelord :Delirium; nursing; postoperative care; prevent; Prevention; konfusion; omvårdnad; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett akut förvirringstillstånd som är vanligt förekommande efter kirurgi där en desorientering av tid, rum, situation eller person sker vilket kan leda till längre vårdtider, ett ökat behov av rehabilitering samt en ökad dödlighet. Detta innebär dels ett lidande för patienten, men även en ökad belastning på vården med ökade kostnader på grund av den längre vårdtiden. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i pandemins spår: en kvantitativ studie om riskfaktorer för psykisk ohälsa under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Haväng; Mia Huovilainen; [2021]
  Nyckelord :Femfaktormodell; covid-19; psykisk hälsa; personlighet; depression; ångest; Big Five; Social Sciences;

  Sammanfattning : The outbreak of the corona virus Covid-19 has changed the world in a very short time. This study aimed to understand the effects of the pandemic on mental health, and to find groups at risk for mental illness as well as associated factors. LÄS MER

 4. 4. Glöm inte närstående : en allmän litteraturöversikt om närståendes upplevelser av stöd vid palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emma Larsson; Ida Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Närstående; upplevelser; palliativ vård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort världen över och vården skall kunna ges överallt till personer med obotlig, progressiv sjukdom. Den palliativa vården utgår från fyra hörnstenar vilka är symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelse av stöd från sjuksköterskan vid palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Victor Sjöstrand; Maria Moradzada; [2021]
  Nyckelord :anhöriga; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i hemmet blir allt vanligare, de flesta vill spendera sin sista tid i hemmet och inte på sjukhus. Eftersom medellivslängden i Sverige har ökat och behovet av palliativ vård blir allt större ställer det högre krav på både regioner och kommuner. LÄS MER