Sökning: "närvarofrämjande arbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden närvarofrämjande arbete.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. ”Ska vi släcka eldarna eller ska vi se till att de inte börjar brinna?” : Framgångsfaktorer vid närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete vid problematisk skolfrånvaro på grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Marie Bergslycka; [2019]
  Nyckelord :elevhälsa; framgångsfaktorer; specialpedagogik; problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematic school absenteeism is a global problem that concerns teachers, parents, children as well as government and legislators. In Sweden schools attending is both a right as well as a duty. This study is focused on success factors that effective schools student health teams express concerning problematic school absenteeism. LÄS MER

 3. 3. Närvarofrämjande arbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv- en fallstudie i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; närvarofrämjande arbete; relationer; problematisk skolfrånvaro; elevhälsa.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindvall, Jenny (2019). Närvarofrämjande arbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv- en fallstudie i grundskolans tidigare år. Specialpedagogprogrammet, institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. ”Every day counts” – - en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åsa Lindbom; Diana Storvik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Problematisk skolfrånvaro, hemmasittare, skolk, skolvägran, school absenteeism, närvarofrämjande, handlingsplan, kamratrelationer, systemteori Abstract Syftet med studien var att, utifrån fyra elevers perspektiv, undersöka två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. För att kunna undersöka skolornas arbetssätt behövde även orsakerna till elevernas skolfrånvaro utredas. LÄS MER

 5. 5. Projekt främja närvaro - ett skolutvecklingsarbete i tanke och handling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petersen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Anna (2018). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER