Sökning: "närvarofrämjande"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet närvarofrämjande.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Sedd, Förstådd, Bekräftad : Vårdnadshavares uppfattning om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Britta Parfa; Ingela Häggkvist; [2020]
  Nyckelord :förebyggande insatser; närvarofrämjande; samverkan; tidiga signaler;

  Sammanfattning : Trots svensk skollag om elevers skolplikt och huvudmäns ansvar att alla elever genomför grundskolansutbildning befinner sig inte alla elever i sin skolmiljö. Denna studie undersökte nio vårdnadshavares uppfattningar om problematisk skolfrånvaro och hur tidiga stödinsatser samt samverkan mellan vårdnadshavare och skolan kan främja elevernas skolnärvaro. LÄS MER

 3. 3. Problematisk frånvaro i årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanne Nilsson; [2020]
  Nyckelord :problematisk frånvaro; skolfrånvaro; närvarofrämjande; KASAM; salutogent synsätt; hälsofrämjande perspektiv;

  Sammanfattning : Studien behandlar problematiken kring skolfrånvaro ur skolans perspektiv och berör det arbete med frånvaron som personalen genomför i verksamheten. För att få en gedigen bild av problematiken gjordes en genomgång av litteratur och vald forskning och därefter genomfördes en enkätundersökning där ett antal lärare verksamma i årskurserna 7-9 inom grundskolan medverkade. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens arbete för att främja skolnärvaro respektive förebygga problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Elisabeth Marianne Krook; Nilsson Caroline; [2020]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; förebygga skolfrånvaro; lärmiljö; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den statliga utredningen SOU 2016:94 har som problemområde identifierat att ”det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro”. Konsekvensen blir att skolornas arbete i första hand inriktas på åtgärder när frånvaron är ett faktum. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares beskrivningar av problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellen Måård; Katja Mölsä; [2020]
  Nyckelord :Problematisk skolfrånvaro; KASAM; närvarofrämjande; frånvaroåtgärdande; Specialpedagog; EHT;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro och dess konsekvenser är ett högaktuellt ämne i skolvärlden. Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om gymnasielärares beskrivningar av problematisk skolfrånvaro, detta för att möjliggöra för specialpedagoger att fungera som ett viktigt stöd till lärarna i arbetet med elevers frånvaro. LÄS MER