Sökning: "näthandelsvanor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet näthandelsvanor.

  1. 1. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
    Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

    Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER