Sökning: "nätmobbning genus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden nätmobbning genus.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. #stopmomshaming : En kvalitativ textanalys om hur en influencer, som har blivit utsatt för näthat i form av mom-shaming, framställer sin roll som mamma på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Thea Eriksson; Sofia Lennermo; [2019]
  Nyckelord :cyberbullying; cyberhate; equality; gender; mom-shaming; mommy wars; mother; motherhood; norms; genus; jämställdhet; mamma; moderskap; mom-shaming; mommy wars; normer; näthat; nätmobbning;

  Sammanfattning : Starkt historiskt och kulturellt rotade normer kan vara problematiska eftersom personer som avviker från dem riskerar att bli utsatta för hat. Mom-shaming är ett begrepp som beskriver fenomenet när kvinnor får kritik för sitt sätt att vara i sin roll som mamma. LÄS MER

 3. 3. Nätmobbning:   En studie om ansvar, utveckling och könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :John Tallvid; Emil Lampret; [2018]
  Nyckelord :Nätmobbning; Högstadiekuratorer; Kvalitativ; Högstadieelever; Könsskillnader; The online disinhibition effect och Social konstruktionism.;

  Sammanfattning : Studien handlar om högstadiekurators subjektiva uppfattning när det kommer till ansvarsfördelning, utvecklingen av nätmobbning samt eventuella könsskillnader kopplat till nätmobbning. Studien har en ansats i tematisk analys och den utgjordes av temana utveckling, ansvar och könskillnader. LÄS MER

 4. 4. Internet är ingen gåva till mänskligheten : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av nätmobbning i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Strömberg; Madeleine Ahlin; [2016]
  Nyckelord :Cyber bullying; traditional bullying; gender; adolescents; social work; professionals; student health team; high school; Nätmobbning; traditionell mobbning; genus; ungdomar; socialt arbete; professionella; elevhälsoteam; högstadieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Author: Lina Strömberg & Madeleine Ahlin Titel: Internet is not a gift to the mankind – a qualitative study about the professionals experiences of cyber bullying in school. Supervisor: Melker Labory Assessor: Ulrika Järkestig Berggren The aim of this study was to illuminate professionals’ experiences and handlings from a gender perspective of cyber bullying in high school. LÄS MER

 5. 5. Anonymitet och språkbruk på internet : En kvantitativ innehållsanalys av svenska kommentarer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anton Rydberg; Rojan Modir; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Näthat och nätmobbning är ett utbrett problem på internet som fått mycket medial uppmärksamhet de senaste åren. Många gånger görs också kopplingar mellan anonymiteten på internet och förekomsten av näthat och nätmobbning. LÄS MER