Sökning: "nödhandling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nödhandling.

 1. 1. Nöden har ingen lag - var går nödrättens gränser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Nöd; Nödrätt; Straffrättslig nödrätt; Ansvarsfrihet; Ansvarsfrihetsgrunder; Objektiva ansvarsfrihetsgrunder; Cannabisfallet; NJA 2017 s. 872; Tvång; Olaga tvång; Skadestånd vid nöd; Nödhandling; Försvarlighetsbedömning; Förutsebar nöd; Preventiv nöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 24 kap. 4 § brottsbalken stadgar att handlingar eller underlåtenheter som normalt utgör brott är tillåtna om de begåtts i nöd och inte är oförsvarliga. Nöd är en objektiv ansvarsfrihetsgrund som är tillämplig när fara hotar liv, hälsa, egendom eller allmänna intressen. I uppsatsen utreds denna s. LÄS MER

 2. 2. Ovillkorlig vittnesplikt – en utopi? - Om vittnesplikten och vittnens straffansvar i nöd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nils Eliasson; [2015]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder en allmän medborgerlig skyldighet att inställa sig som vittne i domstol och där avlägga vittnesmål. Denna skyldighet träffar, med några få undantag, den som av ett eller annat skäl anses inneha information av betydelse för målet. LÄS MER