Sökning: "nödvärnsexcess"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet nödvärnsexcess.

 1. 1. Nödvärnsexcess : Särskilt om vilka omständigheter som beaktas vid tillämpningen av BrB 24 kap. 6 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lori Holmquist; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; nödvärn; nödvärnsexcess; straffrättens allmänna del; ansvarsfrihetsgrunder;

  Sammanfattning : In this thesis, the provision of excusable excess in the Penal Code, Chapter 24 Section 6 has been investigated with a legal-judicial perspective. The provision of excusable excess is applicable e.g. when a person acts in self-defence, but uses excessive violence that is clearly unjustifiable to defend himself. LÄS MER

 2. 2. Nödvärn. Rätten till självförsvar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Zenngard; [2012-02-15]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att genom lag, förarbeten, praxis samt doktrin försöka utröna var gränserna för nödvärn går. Jag har även undersökt hur långt gränserna för nödvärn sträcker sig samt hur rekvisiten ”ej uppenbart oförsvarligt” samt ”svårligen kunnat besinna sig” tillämpas i praktiken och hur det ser ut i teorin. LÄS MER

 3. 3. Nödvärnsrätten med fokus på försvarlighetsbedömningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Olof Åberg; [2008]
  Nyckelord :nödvärn; uppenbart oförsvarlig; nödvärnsexcess;

  Sammanfattning : I det här arbetet behandlas nödvärnsinstitutet med inriktning på den försvarlighetsbedömning som företas, för att avgöra huruvida det våld som använts i självförsvar kan anses vara rättsenligt. Särskilt utrymme har ägnats åt att beskriva hur denna bedömning påverkas av det faktum att det för den nödvärnshandlande funnits andra ur våldssynpunkt mindre allvarliga handlingsvägar än den som använts för att avvärja ett angrepp. LÄS MER

 4. 4. Nödvärnsrätten En avvägning mellan olika intressen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Allerdahl; [2003]
  Nyckelord :Law;

  Sammanfattning : Nödvärnsrätten regleras i brottsbalkens 24:e kapitel och bygger på en avvägning mellan olika intressen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad nödvärnsbestämmelsen innebär; när det föreligger en rätt till nödvärn och hur långt denna rätt sträcker sig. LÄS MER