Sökning: "nackdelar med ett sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden nackdelar med ett sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Det är deras värld : En intervjustudie om digitala verktyg och lärande i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alice Petersson; Isabella Wahlund Hansson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; learning process; learning; digitizing; physical education; teachers; sociocultural perspective; Digitala verktyg; lärandeprocess; lärande; digitalisering; idrott och hälsa; lärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Efter ett beslut från regeringen blir skolan allt mer digitaliserad. Digitala verktyg bör dock fylla en funktion för elevernas lärandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares arbete med digitala verktyg och dess roll i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mergim Spahija; Jasarevic Mirza; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användningen av digitala verktyg i idrottsämnet sker, vilka digitala verktyg som används samt de möjligheter och hinder som elever och lärare ställs inför vid ett användande av digitala verktyg. För att kunna undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjustudier och vi har även använt av oss teoretiska modeller som TPACK och sociokulturellt perspektiv för att kunna analysera de resultat som vi har samlat in. LÄS MER

 3. 3. Grupparbete i bild

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Bergström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att i en högstadieskola undersöka hur elever i årskurs nio värderar grupparbete som arbetsmetod i bildämnet. För att konkretisera syftet formulerades följande tre frågeställningar: Hur uppfattar eleverna grupparbete i bild jämfört med övriga skolämnen? Vilka fördelar respektive nackdelar med grupparbete som arbetsmetod i bildämnet lyfts fram av eleverna? Vad anser eleverna att gruppindelning i bildämnet ska baseras på? Det teoretiska ramverket har varit sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. För det är ju viktigt att inte bara ta bort och förbjuda nånting rakt av : En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i och syn på pojkars respektive flickors lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hilda Svensson; Elina Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Children; gender; attitudes; stereotypes; sweden; preeschool; teacher; childrens play; play; gender stereotypes; preeschool teachers; student attitudes; teachers role; teaching methods; gender issues; preeschool education; Genus; kön; bemötande; lek; förskollärarens roll; undervisning; förskollärare; förskola; pojkar; flickor; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares deltagande i barns lek, samt genusrelaterade normer. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i leken med pojkar respektive flickor?” och ”Hur ser förskollärare på normer i pojkars respektive flickors lek?”. LÄS MER

 5. 5. Tillämpningen av kooperativt lärande i svenskämnet: hur det gestaltar sig i olika socioekonomiska upptagningsområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Andersson; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; lågstadiet; socioekonomiskt upptagningsområde; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför verksamma lärare i årskurs ett och tre arbetar utifrån kooperativt lärande i ämnet svenska och svenska som andraspråk på två skolor i skilda socioekonomiska upptagningsområden. Vidare är syftet att undersöka om och i så fall hur kooperativt lärande kan bidra till språkutveckling för alla elever. LÄS MER