Sökning: "nackdelar med kollektivtrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nackdelar med kollektivtrafik.

 1. 1. Finns det plats för lek? Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Backman; Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Friyta; skolgård; park; samutnyttja; detaljplan; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det råder idag en trend att förtäta, det vill säga bygga tätt i städer istället för att låta städer växa utåt. Det finns många fördelar med att förtäta då en tät stad ger underlag för bättre service och tätare kollektivtrafik vilket därmed kan leda till mer hållbara städer. Men det finns också nackdelar med att bygga tätt. LÄS MER

 2. 2. Förtätning i Uppsala : Vilka för- och nackdelar för det med sig?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fredrik Tengblad; [2017]
  Nyckelord :förtätning; interaktion; grönområden; handel; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Synen på hur städer ska planeras och byggas har förändrats ur ett historiskt perspektiv. Modernismen förde med sig glest bebyggda städer som sades skapa ett bilberoende. En vanlig åtgärd för att motverka detta är att förtäta, vilket innebär att man bygger igen luckor och länkar samman stadsdelar. LÄS MER

 3. 3. Bussparkering inomhus i Hall kontra utomhus på Bussvärmeramp : Energiutmaning - ett arbete för hållbar förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Malin Lindberg; [2016]
  Nyckelord :learning organization; bus depot; payback-time; bus heating ramp; bus parking; LCC; change management; learning; interview.; Lärande organisation; bussdepå; parkering av bussar; payback-tid; LCC; bussvärmeramp; bussparkering; förändringsarbete; lärande; intervju.;

  Sammanfattning : Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation där en av huvuduppgifterna är att länets invånare får tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Trafikförvaltningen i Stockholm ansvarar för att utveckla och förvalta kollektivtrafiken. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan olika biodrivmedel för den kollektiva busstrafiken i Gävleborgs län : Miljö- och potentialbedömning av biodiesel, biogas och eldrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Elin Nordin; Emma Thiede; [2016]
  Nyckelord :Biodiesel; biogas; electric buses; public transport; biofuels; Biodiesel; biogas; elbussar; kollektivtrafik; biodrivmedel;

  Sammanfattning : Fossila drivmedel ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Men frågan är om biodrivmedel är bättre. Det kan skilja stort mellan olika drivmedel beroende på vilken råvara och framställningsprocess som används. LÄS MER

 5. 5. En prestationsbaserad prismodell och biljettsystem för kollektivtrafiken : Den agila prismodellen och biljettsystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonatan Hammarstedt; [2015]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; avståndsbaserad; prismodell; biljettsystem; Upplands Lokaltrafik;

  Sammanfattning : I kollektivtrafiken används ett flertal olika prismodeller och biljettsystem. Denna studie utgår ifrån hur lokaltrafiken ser ut i framförallt Uppland där UL, Upplands Lokaltrafik, planerar och upphandlar kollektivtrafiken till olika utförare. LÄS MER