Sökning: "nackdelar med ordningsbetyg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nackdelar med ordningsbetyg.

 1. 1. C i uppförande?- rektorers och pedagogers inställning till förslaget att återinföra ordningsbetyg.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :daniel persson; zan batinic; [2011]
  Nyckelord :Ordningsbetyg; Rektorer; Pedagoger; Folkpartiet; I;

  Sammanfattning : Av dagens pågående debatter i media matas vi in med information om att skolan halkar efter kunskapsmässigt,hot, trakasserier och allmän oordning eskalerar. Med detta i åtanke har det vuxit fram en grundidé, att vi självaville skapa oss en uppfattning om hur pedagoger och rektorer ställer sig i denna heta fråga. LÄS MER

 2. 2. Vilka argument har några rektorer i grundskolans senare år gällande skriftliga ordningsomdömen?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Christoffer Laurent; Fannis Paliouras; [2008]
  Nyckelord :ordningsomdöme; ordningsbetyg; social utveckling; rektor;

  Sammanfattning : Grundtanken med vår forskning har varit att genom kvalitativa intervjuer ta reda på några skolledares uppfattning kring skriftliga ordningsomdömen och vad införandet av dem skulle kunna tänkas få för konsekvenser för såväl personal, föräldrar men kanske främst för eleven. Vi vill belysa både konkreta och påtagliga fördelar och nackdelar med omdömena, såväl som långsiktiga spekulativa effekter som införandet av skriftliga ordningsomdömen skulle kunna föra med sig. LÄS MER

 3. 3. "Skolans värld: en måltavla för experimentella förändringar" - en kvalitativ fördjupning kring ordningsbetyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Domagala; Håkan Hedin; [2007]
  Nyckelord :ordningsbetyg; ordning; reda; oordning; folkpartiet; uppförande; betygskriterier; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utreda begreppet ordningsbetyg och belysa det ur olika infallsvinklar. Tanken är att ge läsaren en klarare bild av vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med ett ordningsbetyg. Vidare vill vi undersöka vilka attityder det finns gentemot ett ordningsbetyg från skolpersonals sida. LÄS MER