Sökning: "nackdelar med strategiskt urval"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden nackdelar med strategiskt urval.

 1. 1. Rotationsreglernas kostnader och nytta : Är kostnaderna jämförbara i relation till nyttan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elenore Eriksson; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The auditor s independence; The rules of rotation; Agency rotation; Auditor rotation; Isomorphism; Costs; Benefit; Audit; Auditor.; Revisorns oberoende; Rotationsreglerna; Byrårotation; Revisorsrotation; Isomorfism; Kostnader; Nytta; Revision; Revisor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning förevisar att det finns både för- och nackdelar med rotationsreglerna för revisionsbranschen. Det finns forskare som antyder att revisorns oberoende försämras genom rotationsreglerna och andra forskare påvisar att oberoendet stärks då revisorn inte får en närstående relation med sin klient. LÄS MER

 2. 2. Revisorsrotation : Rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende, revisionskvalitet samt revisorns legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Andersson; Sandra Lidholm; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Auditor independence; auditing quality; audit firm rotation; legitimacy for auditors; ethics code.; Revisor; Revisorns oberoende; Revisionskvalitet; Rotationsregler; Revisorns legitimitet; Etikkod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar både för- och nackdelar med rotationsregler för revisorer. Vissa menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten stärks i samband med rotationsregler då revisorn inte får en nära relation med sin klient. LÄS MER

 3. 3. Att rekrytera mellanchefer : ett innovationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Eistrand; Sara Engelbrektsson; [2016]
  Nyckelord :Qualitative study; abductive approach; hermeneutic perspective; middle managers; recruitment; innovation; internal recruitment; external recruitment; Kvalitativ studie; abduktiv ansats; hermeneutiskt perspektiv; mellanchefer; rekrytering; innovation; intern rekrytering; extern rekrytering;

  Sammanfattning : Mellanchefer intar en allt mer central roll i organisationer vilket resulterar i ökat ansvar både operativt och strategiskt. Huruvida mellanchefer bör rekryteras internt eller externt är svårt att fastställa. LÄS MER

 4. 4. Fördelar och nackdelar med effektivitetssalsarbete : Operationssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Pernilla Lidholm; Elin Östberg; [2012]
  Nyckelord :Healthcare; efficiency; operating room nurses; experience; Hälso- och sjukvård; effektivitet; operationssjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvårdens kostnader ökar, liksom antal vårdtillfällen och vårdtyngd och krav finns därför på att effektivisera vården. Samtidigt som vården skall effektiviseras så skall också kvaliteten på vården tillgodoses. Syfte: Att undersöka och beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av arbete på effektivitetssal. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares erfarenhet av undervisning i bollspel : en jämförelse av tre olika undervisningsmodeller i bollspel

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Dan Wiorek; [2007]
  Nyckelord :Boll; bollspel; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet har varit att beskriva lärares erfarenhet och upplevelse av tre olika modeller för bollspelsundervisning med fokus på elevers lärande och delaktighet. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärarna att arbeta med de tre modellerna? Vilka för- och nackdelar känner lärarna att de tre olika modellerna får för undervisningen i bollspel? Hur och när passar de tre olika modellerna i undervisningen? Vilken syn har lärarna på delaktighet i bollspel och upplever de att någon undervisningsmodell fungerar bättre när det gäller att skapa delaktighet? Vilka värden finns i bollspel i skolan och hur utvecklas dessa med hjälp av de tre modellerna? Metod Idrottslärare från tre olika skolor har under tio veckor fått prova att undervisa tre skolklasser per skola utifrån tre olika undervisningsmodeller i bollspel. LÄS MER