Sökning: "nackdelar och fördelar inventering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden nackdelar och fördelar inventering.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Kalv; uppfödningssystem; ko-kalvkontakt;

  Sammanfattning : Historiskt sett har kalven varit av liten ekonomisk betydelse inom mjölkproduktionen i Sverige och har tillåtits att dia endast en kortare tid efter födseln, för att därefter skiljas från kon. En viktig bidragande anledning till detta är troligtvis att kalvar som fått gå några dygn tillsammans med kon uppvisar fler stressrelaterade beteenden vid separationen än kalvar som separeras från kon direkt efter födseln. LÄS MER

 3. 3. Inventering av Sveriges elektricitet- och energiproduktion för framtiden.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Joel Carlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redogöra vilka möjligheter Sverige har för att ha en långsiktigt hållbar energiförsörjning i framtiden. Genom att lista olika energikällors fördelar och nackdelar och studera Tysklands omvandling mot förnybara energikällor har jag kommit fram till hur Sverige ska ersätta den förlorade effekten som försvinner när 3 av de svenska kärnkraftsreaktorerna ska avvecklas. LÄS MER

 4. 4. Olika metoder för positionering och inventering av träd i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik och Geodesi

  Författare :Erik Persson; [2011]
  Nyckelord :träd; inventering; positionering; GNSS; fotogrammetri; flyglaser; geomatik; terrester inmätning;

  Sammanfattning : Det finns flera fördelar med att upprätta en databas över en stads träd. Träden tillför många värden till stadsmiljön och är därför viktiga att sköta om, särskilt eftersom stadsträd ofta lever i en utsatt miljö. För att upprätta en träddatabas för en stad finns det olika metoder för att genomföra inventeringen. LÄS MER

 5. 5. Växter som erosionsskydd i vattendrag : en litteraturstudie och fallstudie av tre åar i södra Skåne

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Anna Karlsson; [2010]
  Nyckelord :erosionsskydd; ingenjörsbiologi; erosion; växter; rotstruktur;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är uppbyggt med fokusering på fyra delar. En utförlig litteraturstudie där jag skriver om begreppet erosion, en sammanställning av en intervju, en översiktlig växtbeskrivning av fem växter som kan användas som erosionsskydd samt en resultatbeskrivning där jag redovisar inventeringar som jag gjort på tre åar i södra Skåne. LÄS MER