Sökning: "namn betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden namn betydelse.

 1. 1. Vilken roll spelade det humanitära inslaget som en motiverande faktor för Sveriges deltagande i Libyenkonflikten mellan den 2 april 2011 och den 24 oktober 2011? Fallstudie: Riksdagens protokoll 2010/11:81

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier (IAM)

  Författare :Amina Kinaoui; [2022]
  Nyckelord :Libyenkonflikten; Sveriges motiv; innehållsanalys; politisk diskursanalys; kritisk diskursanalys; humanitär intervention; militär intervention; Resolution 1973; Skyldigheten att skydda R2P ;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att besvara frågeställningen: Vilken roll spelade det humanitära inslaget som en motiverande faktor för Sveriges deltagande i Libyenkonflikten mellan den 2 april 2011 och den 24 oktober 2011? Fallstudie: Riksdagens protokoll 2010/11:81. Detta kommer att göras genom att olika analysmetoder appliceras på de tal som finns representerade i Riksdagens protokoll 2010/11:81. LÄS MER

 2. 2. Hitta rätt och hitta lätt på kommunens webbsajt : En studie av navigationsstrukturer på svenska kommunsajter

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Olivia Drugge Wikman; Annalena Brantmo; [2022]
  Nyckelord :Navigation; information architecture IA ; UX-design; municipal websites; Navigation; informationsarkitektur; UX-design; kommunala webbplatser;

  Sammanfattning : The Internet is the main source of information for many of us, regardless of whether it is a telephone number, train timetables or information from the municipality we are looking for. The purpose of this essay has been to study navigation on municipalities’websites and how its design and structure affect users' opportunities to find important information. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av hälsa hos sjuksköterskor under Covid-19 pandemin : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Olofsson; Frida Arréhn; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterska; hälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 kom den första rapporten om ett nytt coronavirus. I januari hade coronaviruset vid namn SARS-CoV-2 nått Sverige som benämns som sjukdomen Covid-19. Flera personer insjuknade snabbt och svårt och den förändrade arbetsmiljön ökade belastningen på sjukvården. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan text och bild utifrån ett genusperspektiv : Beskrivning av karaktärer och fördelning mellan kvinnliga och manliga karaktärer i en läromedelsanalys av ett läromedel för grundskolan F-3 ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Duaa Hassan; [2022]
  Nyckelord :Genus; Könsroll; Könsstereotyper; Läromedel; Årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna studie genomfördes en läromedelsanalys av en läsebok. Läseboken Nyckeln tillskatten ingår i en serie läromedel för årskurs 1 till 3, den specifika läseboken som valtsut till denna studie används i årskurs 3. LÄS MER

 5. 5. Att stödja syskon till barn med långvarig sjukdom : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda-Marie Backman; Ida Johansson; [2022]
  Nyckelord :sibling; pediatric nurse; family-centered care; semi structured interview; qualitative content analysis; syskon; barnsjuksköterska; familjecentrerad vård; semistrukturerad intervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund Hela familjen involveras när ett barn drabbas av en långvarig sjukdom.  Syskon har också ett behov av att bli lyssnade på och känna sig sedda och det är viktigt att syskon får känna sig delaktiga i vården. LÄS MER