Sökning: "nano-scale deformation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nano-scale deformation.

  1. 1. Molecular Dynamics Simulations of Axonal Membrane in Traumatic Brain Injury

    Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

    Författare :Zohreh Alaei; [2017]
    Nyckelord :Traumatic brain injury; diffuse axonal injury; molecular simulation; axonal bilayer; strain; shear force; nano-scale deformation; lipid bilayer;

    Sammanfattning : The following project presents in silico investigation of axonal damage in Diffuse Axonal Injury (DAI). When axons face a shear force, orientation of the lipids in the axonal membrane gets disrupted. LÄS MER