Sökning: "narrativ kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden narrativ kompetens.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 2. 2. Historielärares undervisningspraktik för interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adrian Rex; Adrian Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historieundervisning; ; interkulturell kompetens; narrativ kompetens; ; undervisningsmetodik.;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att ta fram ett forskningsunderlag för hur vi som framtida historielärare kan arbeta i vår undervisning för att utveckla elevers interkulturella kompetens. Frågeställningen till vår kunskapsöversikt är vad tidigare forskning säger om historielärares metodiska arbete för att utveckla elevers interkulturella kompetens. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom - En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evelina Karlsson; Petra Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Childhood cancer; Lifeworld; Palliative care; Parents experiences; Nurses role; Barncancer; Föräldrars erfarenheter; Livsvärld; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir sjukt i obotlig cancersjukdom tar föräldrarna på sig en vårdarroll. De har rätt till information för att kunna ta beslut och ges möjlighet till att vara delaktiga i barnets vård. Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva historia genom skönlitteraturen: En kvalitativ studie om lärares syn på användning av skönlitteratur i förhållande till utveckling av ett historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Hägermyr; Neressa Ödman; [2019]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiemedvetande; Historieundervisning; Narrativ kompetens; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Att utveckla elevers historiemedvetande är en central utgångspunkt i kursplanen för historia. Samtidigt ger skolmyndigheter och lärare uttryck för svårigheten med att lära ut och utvärdera historiemedvetande, och lyfter främst problematiken med att förena de didaktiska frågorna ”varför” och ”hur”. LÄS MER