Sökning: "narrativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden narrativ metod.

 1. 1. Går det att identifiera en mer avgörande faktor för DMFT-index hos 12-åriga barn i ett urval av länder?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Wedad Moussa; Monika Czubala; [2020]
  Nyckelord :12-åringar; biologiska faktorer; CAPP; DMFT-index; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att framställa och identifiera om det finns en mer avgörande faktor för DMFT-index bland de undersökta biologiska och socioekonomiska faktorerna. Material och metod: En kvalitativ dokumentanalys har utförts med narrativ beskrivning av de undersökta faktorernas betydelse för 12-åriga barns DMFT-index i ett urval av länder över tid. LÄS MER

 2. 2. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 3. 3. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Elever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER

 4. 4. Tales of Foresight : En kvalitativ studie om berättelser kring futuristers arbetsmetoder

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonas Claesson; Christoffer Axell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:            Tales of Foresight – En kvalitativ studie om berättelser kring futuristers arbetsmetoder   Nivå:            Avancerad, Magister   Författare:   Christoffer Axell,            Jonas Claesson                            (87/05/09)                     (95/01/12)      Handledare: Klara Regnö   Examinator: Johan Grindbergs   Datum: 2020-06-03   Insitution:    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Syfte:            Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur futurister beskriver sina arbetsmetoder inom framtidsstudier.   Frågeställning:                                  Vilka berättelser använder futurister sig av när de förklarar sina arbetsbetsmetoder?   Kan berättelser skapa meningsfullhet om framtidsstudier och framtidsfrågor?      Metod:         Kvalitativ studie med fokus på intervjuer, tematisk innehållsanalys, narrativ ansats, tolkningsverktyg: Casual Layered Analysis modellen                       Slutsats:       Studien samlade in berättelser från futurister uti praktiken och identifierade 32   berättelser och metaforer som förklara deras beskrivningar av arbetsmetoder inom framtidsstudier och framtidsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER