Sökning: "narrativa uttrycksformer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden narrativa uttrycksformer.

  1. 1. Flower Power : hur kan ett symboliskt stillebenmåleri användas i bildundervisningen för att beröra frågor om liv, död och identitet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Annika Nordenskiöld; [2009]
    Nyckelord :bildpedagogik; bildundervisning; ämnesintegrerad undervisning; filosofi; stilleben; symbolik;

    Sammanfattning : "I dag präglas samhället av en mångfald uttryck inom bild- och formområdet. I det fria konstnärliga utövandet pågår ett ständigt experimenterande med olika material, tekniker och uttrycksformer. Olika medier påverkar oss genom användning av symboler för att föra fram sina budskap. LÄS MER