Sökning: "narrative ricoeur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden narrative ricoeur.

 1. 1. Att vara nyanländ i den svenska skolan : En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Larsen; Louise Linman; [2019]
  Nyckelord :newly arrived students; introductory programme; narrative; analysis; narrative analysis; identity; integration; language; swedish; community; Sweden; mother tongue; story; conception; imagination; nyanlända elever; språkintroduktion; narrativ; analys; identitet; integration; språk; svenska; gemenskap; Sverige; modersmål; berättelse; föreställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om integrationsproblematiken för nyanlända ungdomar på språkintroduktion i Sverige. Kvalitativa intervjuer med en narrativ utgångspunkt användes som metod för datainsamling, där fem stycken nyanlända elever på språkintroduktion intervjuades. LÄS MER

 2. 2. ”Men bruset ökar tills du inte längre känner igen ditt jag” – megarunda gestalter, narrativ identitet och omänsklig odödlighet i Lars Jakobsons De odödliga (2015)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Johan Kullenbok; [2016]
  Nyckelord :Odödlighet; Lars Jakobson; De odödliga; platt gestalt; rund gestalt; E.M Forster; narrativ identitet; Paul Ricoeur; megarund; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera konstruktionen av odödlighet i De odödliga genom att undersöka skillnaden mellan hur odödliga gestalter med ett evigt livsspann och hur dödliga gestalter med ett begränsat livsspann framställs. Undersökningen genomförs med hjälp av det grundläggande narratologiska begreppsparet platta och runda gestalter, och utökas därefter med Paul Ricoeurs modell om narrativ identitet som ett verktyg för att förstå tiden och människans existens i den. LÄS MER

 3. 3. Information Avoidance Experienced by Academic Librarians in USA : A Phenomenological Hermeneutic Approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Viktor Isaksson; [2014]
  Nyckelord :Information behavior; Information theory; Information literacy; Information science; Universities and colleges; Librarians; Informationbeteende; informationsteori; informationskompetens; informationsvetenskap; universitet; bibliotekarier;

  Sammanfattning : This master’s thesis describes and analyses the experiences and beliefs of academic librarians working at universities in USA in relation to the phenomenon information avoidance.Heidegger’s, Gadamer’s, and Ricoeur’s theories about hermeneutics and phenomenology are used as a basis for the interpretations and the method in the investigation. LÄS MER

 4. 4. Paul Ricoeur och The Narrative Turn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Maria Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Paul Ricoeur; Monika Fludernik; The Narrative Turn; narratologi; temporalitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar Paul Ricoeurs teori om berättande och temporalitet så som den framställs i hans verk Temps et récit . Den presenterar också den förändring inom narratologin som brukar kallas the narrative turn. Som ett exempel på denna narrativa vändning tar jag upp Monika Fludernik och hennes ‘Natural’ Narratology. LÄS MER

 5. 5. Rekonstruktion av mimesis : Ett försök att tänka begreppet mimesis utifrån Paul Ricoeur och inifrån Martin Heidegger

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Henrik Örnlind; [2011]
  Nyckelord :mimesis; Heidegger; Ricoeur; hermeneutics; time; narrative; phenomenology;

  Sammanfattning : This essay tries to investigate the possibility to reconstruct the concept of mimesis in Martin Heidegger’s hermeneutical phenomenology in Sein und Zeit. Paul Ricoeur’s interpretation of the concept of mimesis in Aristotle’s Poetics, develops a new temporal understanding of the mimetic activity, which Ricoeur in his work Time and Narrative, claims to have the possibility to overcome the aporias in the phenomenology of time. LÄS MER