Sökning: "natalie berg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden natalie berg.

 1. 1. Att modifiera eller inte modifiera? – En observationsstudie kring två avdelningars följsamhet till WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Berg; Natalie Lindberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :patientsäkerhet; kommunikation; teamarbete; WHO-checklista för säker kirurgi; följsamhet; operation;

  Sammanfattning : Background: In modern healthcare, various types of surgery are a huge part of the daily routine. Nevertheless, medical errors due to surgery are still part of the reality. The surgical environment constitutes as a high-risk environment, that makes it important for all staff members to work preventively to avoid medical errors. LÄS MER

 2. 2. Dödshjälp eller livshjälp? : Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Berg; Natalie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Ambivalence; Nurses experiences; Palliative sedation; Suffering; Ambivalens; Lidande; Palliativ sedering; Sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att främja autonomi, livskvalité och lindra lidande. Palliativ sedering är en behandlingsmetod som syftar till att minska outhärdligt lidande, men som leder till en reducerad medvetandenivå och inskränkning av personlig frihet där sjuksköterskan är högst involverad. LÄS MER

 3. 3. Modellering av grundläggning och jord i FEM-Design : En studie av geomodulerna 3D Soil och Pile

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hernborg Natalie; Tobias Strid; [2018]
  Nyckelord :FEM-Design; 3D Soil; Pile; PLAXIS; settlements; support springs; FEM-Design; 3D Soil; Pile; PLAXIS; sättningar; fjäderstöd;

  Sammanfattning : Beräkning med finita elementmetoden, FEM, är en vanlig metod vid lastnedräkning för bärande konstruktioner. Vid FEM-modellering inom huskonstruktion måste konstruktören på något sätt även modellera markens egenskaper för att uppnå statisk jämvikt i modellen. LÄS MER

 4. 4. Engagemang som samhällsförändring : Individen – Drivkraften – Engagemanget

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare : Kadir Yusuf; Thirése Berg; Natalie Bertling; [2010]
  Nyckelord :Engagemang; identitet; socialt kapital; drivkraft; organisation; Grundad Teori; samhälle;

  Sammanfattning : Fokus i denna antologi kommer att ligga på individens engagemang inom fyra olika organisationer i en mellanstor stad i Sverige. Vi kommer att undersöka drivkraften bakom individernas engagemang. Ämnet för denna antologi har vi valt på grund av att vi besitter en fascination för den drivkraft som engagerade individer tycks besitta. LÄS MER