Sökning: "nationalpark"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet nationalpark.

 1. 1. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Morell; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighetsanpassning; skyddad natur; naturupplevelser; konflikt;

  Sammanfattning : I Sverige saknas idag tydliga exempel på längre leder i högfjällsmiljöer som är tillgänglighetsanpassade för människor med nedsatt rörelseförmåga. Uppfattningen att det råder en konflikt mellan tillgänglighet och kvaliteten av naturupplevelser försvårar dock motiveringen till anläggningen av sådana leder, särskilt i skyddad natur. LÄS MER

 2. 2. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Sammanfattning : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. LÄS MER

 3. 3. Naturvården och de samiska markrättigheterna - En rättsvetenskaplig studie om renskötselrätten inom nationalparker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Mäkitalo; [2019]
  Nyckelord :Renskötselrätt; nationalpark; rennäringslagen; miljöbalken.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johanna Schroeder; [2018]
  Nyckelord :entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Sammanfattning : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. LÄS MER

 5. 5. Jaktens påverkan på bäverpopulationen i Färnebofjärdens nationalpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :bäver; bäverjakt; jakttryck; Färnebofjärdens nationalpark;

  Sammanfattning : The beaver hunt in Färnebofjärdens national park started in 2002. The aim of the hunt was to decrease the beaver population and save the deciduous trees close to the waterline which are very important for many other species in the national park. The northern part of the national park is however free from beaver hunt. LÄS MER