Sökning: "nationalpark"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet nationalpark.

 1. 1. Tillgänglighetsanordningar - En jämförelse mellan Tivedens nationalpark och Varbergaskogens naturreservat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Post; [2021-06-21]
  Nyckelord :sustainable tourism; national park zonation visitors; recreation; forest; climate; hållbar turism; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2021]
  Nyckelord :landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Sammanfattning : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Grundvattenförhållanden på delar av Nämdö : Inventering och analys i Östanvik och Sand

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Lihuvud Svensson; Staffan Risberg; [2021]
  Nyckelord :groundwater; saltwater intrusion; field study; hydrogeology; Nämdö; sustainable development; grundvatten; saltvatteninträngning; fältstudie; hydrogeologi; Nämdö; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Idag pågår det utredningar för upprättandet av en nationalpark och ett biosfärområde i Nämdöskärgården varav Östanvik och Sand antas tillhöra de områden som kan få en ökad exploatering i samband med detta. Det innebär ett ökat grundvattenuttag och en ökad belastning på grundvattenakvifererna. LÄS MER

 4. 4. Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii : habitat, hot och åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Eric Sandelin; [2021]
  Nyckelord :ex situ; in situ; ormbunke; bevarande; nederbörd; luftfuktighet; sporer; förna;

  Sammanfattning : Skuggbräken är en akut hotad ormbunke med en enda känd lokal på Söderåsens Nationalpark, i Skåne. Detta är ett förarbete för att kunna utveckla en bevarandeplan för arten och kunna bevara populationen i odling, ex situ. LÄS MER

 5. 5. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER