Sökning: "nationell identifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden nationell identifikation.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Nyckelord :Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Sammanfattning : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. LÄS MER

 2. 2. Historieämnet ur et genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ebba Ljunggren; Fanny Lindström; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Genus; Hegemoni; Historiedidaktik; Kön; Läroplan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ta reda på hur lärare och pedagoger kan arbeta medjämställdhet i sin historieundervisning. Vi har utgått ifrån frågeställningen “Hur framställskvinnor i historien och hur påverkar det historieundervisningens genusperspektiv?”. LÄS MER

 3. 3. En splittrad identitet : En analys av filmen Populärmusik från Vittula och dess representation av minne och identitet i Tornedalen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Fanny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Tornedalen; Populärmusik från Vittula; kritisk diskursanalys; semiotik; filmpoetisk analys; identitet; kulturellt minne; representation; stereotyp; postkolonialism; intern orientalism; sårbarhet; etnicitet; språk; gränser;

  Sammanfattning : Minnet av minoritetspolitiken i Sverige under 1800-talet och en stor del av 1900-talet harpåverkat den tornedalska identiteten och lämnat efter sig en känsla av utanförskap ochtudelning hos befolkningen. Populärkulturen spelar en betydande roll i att förmedla minnenoch skildra den representerade gruppens identitet och i att påverka identitetsskapandet hosåskådaren. LÄS MER

 4. 4. Svenska män och 'Andra' män : En kritisk diskursanalys avseende konstruktionen av en kulturell självbild och ett nationellt identitetsideal på Avpixlat och Nyheter Idag.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sara Rosenstam; Maria Kjellman Wall; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Orientalism; nationalism; nationell identitet; maskulinitet; femininitet; de Andra ; Avpixlat; Nyheter Idag; alternativa medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur konstruktionen av ett nationellt identitetsideal sker inom den diskursiva praktik som artiklar och användarkommentarer tillsammans skapar på de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vårt huvudsakliga fokus har varit genus och kultursyn, eftersom dessa aspekter utgör en grundläggande del av identitetskonstruktionen. LÄS MER

 5. 5. Världsarvet Hälsingegårdar, vegetationsbrand och varsam klimatanpassning -Gammelgården och Bommars idag och i ett framtida klimat - en geografisk riskanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofie Linder; [2016]
  Nyckelord :risk analysis; climate change adaptation; cultural heritage; climate change; forest fire; Decorated farmhouses of Hälsingland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Decorated Farmhouses of Hälsingland is one of Sweden’s fifteen World Heritages. Climate change impacts affect the sites in different ways. Cycles of drought can result in increased risk of fire in areas surrounding settlement and the cultural heritage. LÄS MER