Sökning: "nationell opinion"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden nationell opinion.

 1. 1. KÄRNAVFALLSHANTERING – NATIONELL ELLER INTERNATIONELL KOMPETENS- Kärnkraftens och demokratins betydelse för den allmänna opinionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eric Andell; [2021-04-19]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; kärnkraft; kärnavfallshantering; allmän opinion; nationell opinion;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the national public opinion on nuclear waste management andif this management ought to be a national responsiblity or a shared EU responsibility. Thestudy includes all EU-countries in the year of 2008, with the aim of understanding what thispublic opinion is and what may be the driving factors for why it is. LÄS MER

 2. 2. Nya vägar till mjuk makt: Implikationer av Belt and Road Initiative på Kinas mjuka makt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Kron; David Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; BRI; One Belt One Road; soft power; mjuk makt; Kinas utrikespolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka implikationer infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative (BRI) har fått på Kinas mjuka makt i medverkande länder. Mjuk makt är ett begrepp myntat av statsvetaren Joseph Nye för ett lands makt som inte utgår ifrån dess militära eller ekonomiska resurser. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Gobi Sripathy; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Diagnosis; Emergency Department; Ethics; Laws Regulations; Artificiell Intelligens; Sjukvård; Diagnos; Akutmottagning; Etik; Lagar och Förordningar;

  Sammanfattning : Healthcare systems play a critical role in ensuring people's health. Establishing accurate diagnoses is a vital element of this process. As sources highlight misdiagnoses and missed diagnoses as a common issue, a solution must be sought. LÄS MER

 4. 4. Opinion för miljön : En kvantitativ studie om hur miljöorganisationer bildar opinion kring skogsfrågor på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hampus Gröndal; Oscar Fransson Brooks; [2021]
  Nyckelord :Opinionsbildning; Klimatkommunikation; Sociala medier; Budskap; Skogssektorn;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka miljöorganisationers kommunikativa budskapsstrategier för att bilda opinion på sociala medier. Utgångspunkten för arbetet var vår problemformulering där vi ställde frågan huruvida ibland tvivelaktiga kommunikationsstrategier från stora internationella miljöorganisationer påverkar legitimiteten för gräsrotsrörelser inom mindre marknader och deras miljöarbete. LÄS MER

 5. 5. Ungas stöd för den demokratiska beslutsprocessen : Ett experiment som testar 18-29åringars attityder gentemot olika alternativa demokratimodeller

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Pakkala; [2021]
  Nyckelord :Democracy; democracy models; public opinion; political participation; survey experiment; Demokrati; demokratimodell; public opinion; politiskt deltagande; survey experiment;

  Sammanfattning : Demokrati som politiskt system är aldrig stabilare än det stöd det har hos befolkningen.Samtidigt visar studier att Sverige upplever en anmärkningsvärd minskning i stödet för demokrati bland de yngre medborgarna. LÄS MER