Sökning: "nationella prov engelska årskurs 9"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden nationella prov engelska årskurs 9.

 1. 1. Dyslexi prov och extra anpassningar. En studie om hur elever med diagnos dyslexi upplever extra anpassningar vid skilda provsituationer

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lillemor Stenkil; [2017]
  Nyckelord :alternativa verktyg; dyslexi; extra anpassningar; nationella prov;

  Sammanfattning : SammanfattningHär följer en kort sammanfattning av de viktigaste elementen i mitt examensarbete. Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur elever med diagnosen F810, specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) i årskurs 9 upplever extra anpassningar, utifrån Skolverkets och logopeders rekommendationer, vid skilda provsituationer. LÄS MER

 2. 2. Extramural engelska : En tillgång i engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Amanda Link; Malin Kleman; [2016]
  Nyckelord :English as a second language; extramural; Extramural; engelskundervisning; språkliga förmågor; engelska som andraspråk; fritidsengelska;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har den digitala teknikens omfattning ökat och är idag en källa där barn och unga möter engelska i princip varje dag. Många elever använder dagligen engelska i tal och skrift för olika mottagare och syften genom bland annat datorspel och sociala nätverk. LÄS MER

 3. 3. Ämnesprovet i engelska: applicering och inverkan. : En studie av lärares uppfattningar om det nationella provet i engelska i årskurs 9 och dess inverkan på lärares yrkesutövande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Björn Elverstig; [2013]
  Nyckelord :Nationella prov; formativ och summativ bedömning; betygsättningsmodeller; provbetyg och slutbetyg;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker högstadielärares uppfattningar om det nationella ämnesprovet i engelska i årskurs 9 och hur de anser att provet påverkar deras arbete. Det insamlade empiriska materialet består av intervjuer som genomförts med sex verksamma högstadielärare under hösten 2012 samt våren 2013. LÄS MER

 4. 4. Sär skrivning och andra coola skrivningar bland dom i Nian : En jämförande undersökning av svenska och finlandssvenska elevers skrivande i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Johanna Nikula Harrysson; [2012]
  Nyckelord :Särskrivning; versaler; gemener; lånord; de dem dom; niondeklassare;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur väl svenska och finlandssvenska niondeklassare hanterar utvalda svenska skrivregler och det svenska skriftspråket. Vidare undersöks huruvida det finns olikheter länderna emellan, samt mellan kön. LÄS MER

 5. 5. Ännu ej Godkänt!

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jan-Erik Einarsson; [2007]
  Nyckelord :betyg; implementering; rättssäkerhet; demokrati; skolinspektion; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1998 tillämpar den svenska grundskolan ett nytt betygsystem som ska vara mål- och resultatrelaterat. Elever med samma kunskaper ska få samma betyg i hela landet. Mål och betygskriterier är fastställda. Lärare, elever och alla andra kan alltså känna till vad som krävs för de olika betygsstegen: G, VG och MVG. LÄS MER