Sökning: "nationella prov svenska sfi kurs D"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nationella prov svenska sfi kurs D.

 1. 1. Processbarhetsteorin som ett komplement vid bedömning av skriftlig produktion?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pamela Nasr; [2016]
  Nyckelord :bedömning; bedömningsstöd; grammatik; matriser; nationella prov; Processbarhetsteorin; PT-analys; PT-modell; variation; Sfi;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka huruvida Processbarhetsteorin kan tillämpas som ett komplement vid bedömningen av skriftliga texter i utbildningen i svenska för invandrare, gällande ordförråd och grammatik, för att minimera tolkningsbarheten i Skolverkets bedömningsmatriser. Sex elevtexter från kurs D i utbildningen i svenska för invandrare har bedömts av tre olika lärarpar, i den egna verksamheten, utifrån Skolverkets bedömningsmatris för det nationella provet i kurs D gällande ordförråd och grammatik. LÄS MER

 2. 2. En studie av elevtexter på sfi D-nivå : Skillnader och likheter i bedömningen av elevernas resultat på det nationella provet i jämförelse med kursresultaten

  L3-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Eriksson; [2016]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; nationella prov; kursbetyg; performansanalys; processbarhetsteorin; svenskans utvecklingsstadier; Skolverkets bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det i vissa fall kan förekomma en diskrepans mellan resultatet på de nationella proven och kursbetygen. Sex elever ingår i studien och samtliga eleverna har avslutat sina studier i svenska för invandrare (sfi) i en liten stad i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Förstår du vad du hör? : Om hörförståelse på SFI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Catarina Barrameda; [2015]
  Nyckelord :språkinlärning; hörövning; lågutbildade; ideologikritisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är erfarenheter av att lågutbildade studerande på Sfi, Svenska för invandrare, har svårt att klara hörförståelsetest trots lång tid i Sverige medan högutbildade som har studerat svenska kort tid uppnår bättre resultat. På två läromedel och två nationella prov i hörförståelse för Sfi gjordes en komparativ analys gentemot kursmålen för D-kurs på Sfi. LÄS MER

 4. 4. SFI-Lärares bedömning av deltagare i C-kurs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hildeberg; [2007]
  Nyckelord :SFI; bedömning; C-kurs;

  Sammanfattning : av C-kursen, vad de bedömer och vilka bedömningsmetoder de använder sig av. Bedömningen jämförs med kursplanens mål och betygskriterier. Dessutom reflekterar jag över vilka skillnader i bedömning som finns mellan olika lärare. LÄS MER