Sökning: "nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden nationella prov.

 1. 1. Perspektiv på skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; Sofia Vilhelmsson; [2021-05-04]
  Nyckelord :skrivdiskurser; skrivundervisning; skrivbedömning; constructive alignment; high stakes-prov; washback-effekt; arrowing of the curriculum;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka skrivdiskurser som finns representerade i de nationella styrdokument som styr undervisningen samt om dessa skrivdiskurser också finns representerade i de nationella bedömningsstöd som används för kunskapsbedömning av skrivförmågan. Därmed är det möjligt att fastställa om det finns en tydlig koppling, constructive alignment, mellan de styrdokument som styr skrivundervisningen och de nationella bedömningsstöd som används vid kunskapsmätning och bedömning av skrivförmågan. LÄS MER

 2. 2. Nationella prov i engelska : motivation och stress bland gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Engelska; gymnasieelever; motivation; nationella prov; reaktion; stress;

  Sammanfattning : Denna studie har utformats med hjälp av intervjuer där gymnasieelever i årskurs 3 ärmålgruppen. Gymnasiet som jag utförde intervjuerna på befinner sig i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet med denna studie är att undersökahuruvidagymnasieeleverna uppleverstress och motivationtill nationella prov i ämnet engelska. LÄS MER

 3. 3. Bildläraren som "hjälpgumma" : En forskningsöversikt om lärande i ämnesintegrerad undervisning med bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att se vilken funktion bildämnet fyller i ämnesöverskridande undervisning i grundskolan. Detta gör vi genom att granska tidigare forskning kring ämnesöverskridande undervisning kopplade till ämnet bild. LÄS MER

 4. 4. De nationella provens betydelse : en kvalitativ studie som undersöker svensklärares tankar kring vårterminen 2021 års bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Westerlund; [2021]
  Nyckelord :nationella prov; pandemi; likvärdig bedömning; rättssäker bedömning; sambedömning; inställda prov; bedömningsstöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur svensklärare tänker kring den bedömningssituation de står inför under vårterminen 2021. På grund av den rådande COVID- 19 pandemin beslutade Skolverket att ställa in de nationella proven och ersatte dessa med ett icke obligatoriskt bedömningsstöd. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av utformingen av kamratrespons på måluppfyllelse och motivation att läsa biologi i högstadiet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Veronika Areskoug; Mikael Ahlroth; [2021]
  Nyckelord :Peer review; formative feedback; proximal development zone; classroom instructions; biology; experimental design; middle school; motivation; merit goals; Kamratrespons; formativ bedömning; proximal utvecklingszon; klassrum instruktioner; biologi; utforma en undersökning; högstadiet; motivation; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur instruktionernas utformning inför deltagande i en kamratrespons påverkar högstadieelevers motivation att lära sig samt måluppfyllelse av kunskapskravet att utforma egen undersökning i ämnet biologi. Efter en kort genomgång av hur en egen undersökning ska utformas fick eleverna från tre åk 7 klasser och två åk 8 klasser i uppgift att utforma en egen undersökning i ämnet biologi. LÄS MER