Sökning: "nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade orden nationella prov.

 1. 1. Lärares uppfattningar om sambedömning av nationella prov i svenska i årskurs 9 : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Emma Boxner; [2022]
  Nyckelord :sambedömning; bedömning; likvärdighet; nationella prov; svenska;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ sådan som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 10 lärare som alla är behöriga i svenskämnet och som undervisar i ämnet och som även har bedömt minst en omgång av nationella prov i svenska medverkar. Resultatet har analyserats med hjälp av policyperspektivet. LÄS MER

 2. 2. Synliggör distansundervisning att pojkar curlas? : En undersökning av sambandet mellan etableringen av svensk distansundervisning och utvecklingen mellan flickors och pojkars inrapporterade betygspoäng på de obligatoriska nationella proven i gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marica Wennman; Sofia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Difference-in-Difference-in-Differences; Distansundervisning; Flickor; Genomsnittsbetyg; Könssegregation; Obligatoriska nationella prov; Pojkar; Underkända betyg; Welchs approximation;

  Sammanfattning : Vilka är effekterna av klassrummens digitala anpassningar i händelserna av en pandemi? Covid-19 har globalt sedan slutet av 2019 i olika omfattning och takt påverkat världsekonomin, den sociala mobiliteten och för Sverige likt många andra länder även skolbänken. Som ett led i stegen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som syftar till att motverka smittspridningen har klassrumsundervisning på riksnivå avlösts av olika hybrider av distansundervisning. LÄS MER

 3. 3. Det nationella provet – stödjande eller styrande? : En kvalitativ studie om det nationella provets betydelse för elevers kursbetyg i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Casper Björnlund; Isabella Törmänen; [2022]
  Nyckelord :Matematik; nationella prov; bedömning; betygssättning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilken betydelse det nationella provet i matematik har vid betygssättning. Detta undersöktes med en intervjustudie där fyra verksamma lärare som undervisade i matematik på gymnasiet deltog. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan betyg och språkliga variabler i nationella prov i svenska som andraspråk : En studie av elevtexter från nationella prov i svenska som andraspråk för gymnasiets årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anders James; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationellt prov; korrekthet; komplexitet; idiomatiskhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns samband mellan betyg och språklig behärskning och skriftspråklig nivå för gymnasieelevers nationella prov i svenska som andraspråk 3. Analysen genomfördes genom att studera de utvalda texternas korrekthet, komplexitet och idiomatiskhet, där korrekthet definierades genom processbarhetsteorins nivå 4 och 5, komplexitet genom fundamentslängd och nominaliseringar och slutligen idiomatiskhet genom flerordsuttryck och partikelverb. LÄS MER

 5. 5. Det muntliga anförandet i gymnasieskolan : En kvalitativ studie av elevers retoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ebba Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Retorik; retoriska funktioner; muntligt anförande; språkutveckling; nationella prov;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks gymnasieelevers retoriska utveckling mellan kurserna svenska 1 och svenska 3. Syftet med studien är att få en inblick i huruvida det sker en retorisk och språklig utveckling under gymnasieåren. LÄS MER