Sökning: "nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden nationella prov.

 1. 1. En samtalsanalytisk observation av det muntliga nationella provet i svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Rebecka Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :samtalsanalys; bedöma muntlig förmåga; nationellt prov;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vad som krävs för att lyckas väl på det muntliga nationella provet i årskurs 9. Genom samtalsanalytisk observation av ett, enligt skolverket, föredömligt inspelat provexempel finner jag flera framgångsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. "Får jag gå om om jag blir underkänd?" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar och hantering av elevers känslor kring nationella prov i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Adam Danielsson; Miriam Elmgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att prata sig till ett skriftligt svar Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Daag; [2019]
  Nyckelord :bedömning; elevers skrivande; literacy; mediering; skriftliga prov;

  Sammanfattning : Daag, Elin (2019). Att prata sig till ett skriftligt svar: Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Gemensamma provs påverkan på matematikundervisningen : En fallstudie av mellanstadielärares arbete i en svensk kommun

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Christer Lindström; Frans Guldberg; [2019]
  Nyckelord :formative assessment; mathematics; mathematics education; organizational change in schools; sociomaethematical norms; standardized testing; task analysis; formativ bedömning; matematik; matematikundervisning; skolförändring; sociomatematiska normer; standardiserade tester; uppgiftsanalys;

  Sammanfattning : En svensk skolkommuns ambitioner har varit att klättra på skolrankingen. Ett sätt att göra detta är att utforma ett kommunalt matematikprov för årskurs 5 i syfte att upptäcka kunskapsluckor i god tid innan det nationella provet i årskurs 6. Syftet med studien är att undersöka hur detta prov påverkar matematiklärarnas arbete. LÄS MER

 5. 5. De nationella proven ”på liv och död” : En kvalitativ studie om hur lärare erfar arbetet med de nationella proven i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Holst Lidfors; Ellen Simmerlein; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; arbetssituation; extra anpassningar; likvärdighet; stress;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några grundskollärare upplever arbetet med de nationella proven i svenska i årskurs sex. Resultatet i studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma lärare med erfarenhet av att arbeta med de nationella proven i svenska i årskurs sex. LÄS MER