Sökning: "nationella proven i läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden nationella proven i läsförståelse.

 1. 1. Nationella prov + läromedel + förmågor = Sant?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Sanna Johansson; Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att genom att analysera läromedel och nationella prov belysa hur ett läromedel och nationella proven i svenska årskurs 3 förhåller sig till läroplanens formuleringar om förmågor i svenskämnet för årskurs 3. Vidare har studien syftat till att undersöka huruvida samstämmighet eller avsaknad av samstämmighet återfinns mellan läroplanen i svenska årskurs 3, nationella prov och läromedel. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse, hörförståelse eller förståelse av skriven text : vad har de extra anpassningarna för roll i de nationella proven och vad är det vi prövar?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Denise Wiklund; Lena Svensson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; reading disabilities; additional adjustments; national test; reading comprehension; listening comprehension; comprehension of written text; validity; Dyslexi; lässvårigheter; extra anpassningar; nationella prov; läsförståelse; hörförståelse; förståelse av skriven text; validitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva lärares syn på tillgång till extra anpassningar vid ordinarie läsförståelseundervisning gentemot vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, för elever i lässvårigheter. Vidare syftade även studien till att undersöka hur lärare tolkar begreppen läsförståelse respektive hörförståelse samt huruvida de anser att man kan pröva flera förmågor (avkodning och förståelse) i samma prov. LÄS MER

 3. 3. Språklig tillgänglighet i de nationella proven kontra läromedelsprov i matematik : En studie om grammatiska strukturer i matematikupggifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Helen Engdahl; [2020]
  Nyckelord :nationella prov matematik; läromedelsprov i matematik; språklig sårbarhet; grammatik; LIX; läsförståelse vid problemlösning;

  Sammanfattning : This study investigates the linguistic accessibility of the national tests in mathematics for grade 9 in Sweden, and compares it with tests from a textbook in mathematics used in grade 9. The study also explores how different grammatical constructions in mathematical problems affect students' calculations and how students experience the same types of tasks formulated with different grammar. LÄS MER

 4. 4. Det nationella provet - ett prov för alla? : En studie av elevers åsikter om det nationella provets texthäfte i svenska som andraspråk på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Fröberg Lahti; [2019]
  Nyckelord :elevåsikter; läsförståelse; nationella provet; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva) är olika kurser på gymnasiet men använder samma texthäfte i de nationella proven. Denna studie har i syfte att undersöka sva-elevers åsikter om texthäftet. LÄS MER

 5. 5. "HUR TAR MAN SIG AN EN TEXT?” : En kvalitativ studie av åtta F–3-lärares beskrivningar av sin undervisning i läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elizabeth Jonsson; Ellen Hamrelius; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; konstruktivistisk kunskapssyn; undervisningsmodeller; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i årskurserna F–3 beskriver att de arbetar med läsförståelse för att eleverna ska nå målen i svenska och för att förbereda eleverna för nationella proven i årskurs 3. För att studera detta användes semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER