Sökning: "nationella provet i svenska grund"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden nationella provet i svenska grund.

 1. 1. Det matematiska språket på nationella provet - några lärares tankar utifrån ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Leo; Intissar Nesajer; [2019]
  Nyckelord :andraspråk; appropriering; förebyggande arbete; matematik; matematiska begrepp; modersmål; nationella prov; svårigheter; stöd;

  Sammanfattning : Under VFU-perioder uppmärksammades att andraspråkselever har svårigheter lösa matematiska textuppgifter på grund av språket. Syftet med arbetet är därmed att undersöka på vilket sätt verksamma lärare anser att språket på de nationella proven skulle kunna missgynna en elev med svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 3. 3. "... då blev Pelle lesen..." : - hur elever i årskurs tre gör genus i nationella provets berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marie-Louise Thorlak; [2018]
  Nyckelord :elevtextanalys; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; kön; genus;

  Sammanfattning : I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 formuleras ambitioner om att skolan ska bryta könsmönster och verka för jämställdhet mellan könen och denna studie syftar till att öka kunskapen kring hur elever i årskurs tre, genom användandet av språkliga processer, gör genus i de berättande texterna i nationella provet i svenska. Tidigare studier av elevtexter fokuserar ofta på texternas form framför deras innehåll och samma tendens syns i de bedömningsstöd som finns att tillgå från Skolverket. LÄS MER

 4. 4. Första- och andraspråkselevers ordförråd : En undersökning av elevtexter från nationella provet i svenska och svenska som andraspråk, åk 6, år 2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Uggla; [2017]
  Nyckelord :Ordförråd; elevtextanalys; första- och andraspråkselever; funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Ett brett och djupt ordförråd är en av de absolut viktigaste komponenterna för att kunna förstå och prestera i alla skolans ämnen. Andraspråkselever kan dock börja den svenska skolan utan ett basordförråd på cirka 8000 ord och skall lära in det samtidigt som de skall lära in de 3000 nya ord per år som förstaspråkselever lär sig. LÄS MER

 5. 5. Vetenskapligt skrivande med svenska som andraspråk : En systemisk-funktionell analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna-Karin Rodhe; [2016]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; SFG; transitivitetsanalys; grammatisk metafor; vetenskapligt skrivande;

  Sammanfattning : Med den systemisk-funktionella grammatiken som grund kan vetenskapligt skrivande definieras utifrån en hög andel grammatiska metaforer och relationella processtyper. Syftet med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande ur ett systemisk-funktionellt perspektiv hos skribenter med svenska som andraspråk, med olika lång erfarenhet av akademiska studier och tid i Sverige. LÄS MER