Sökning: "native XML databases"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden native XML databases.

 1. 1. Bibliotek och integration : En diskursanalys av svensk dagspress rapportering om folkbibliotekens integrationsarbete åren 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johan Strand; [2021]
  Nyckelord :Public libraries; Social integration; Discourse analysis; Mass media; Folkbibliotek; social integration; diskursanalys; massmedia;

  Sammanfattning : Introduction. The study investigates how public libraries integration work was covered in the Swedish daily press during 2012-2020. The aim was to identify prevailing discourses, how they changed over time and how this can be understood in relation to bigger social changes. Method. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of CockroachDB in a cloud-native environment

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Kristina Håkansson; Andreas Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :Cloud-native database; CockroachDB; Performance; Scalability;

  Sammanfattning : The increased demand for using large databases that scale easily and stay consistent requires service providers to find new solutions for storing data in databases. One solution that has emerged is cloud-native databases. LÄS MER

 3. 3. Vilka olika typer av stöd gynnar nyanlända elevers lärande i samhällskunskapsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Layal Hadrous; Nadine Abedelrazek; [2021]
  Nyckelord :Education; Inclusion; Newly arrived students; School; Social science; Support;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate what research says about what different types of support that the teacher has to benefit to support newly arrived students' learning in the social studies subject. With a focus on clarifying why the subject of social studies is important in school for both newly arrived students as well as for native students. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med annat modersmål än ens egna – en litteraturstudie av sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Raihle Lagnecranz; [2020]
  Nyckelord :Hälsa- och sjukvårdspersonal; Språkbarriärer; Tolk; kommunikationsbarriärer;

  Sammanfattning : Migration har alltid funnits men har ökat mer och mer på senare tid vilket lett till ökade krav på anpassning av kommunikation i vården. Sjuksköterskans fyra huvudansvar såsom att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande kan försvåras och förhindras av eventuella språkbarriärer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att kommunicera när patienten talar ett annat modersmål : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Axelsson; Joanna Gruvman; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Communication; Native language; Nurse-patient relation; Sjuksköterska; Upplevelser; Kommunikation; Modersmål; Sjuksköterska- patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet migranter världen över har de senaste åren ökat. För migranterna är anpassningen till det nya landet en process och att lära sig landets språk är krävande och tar tid. Migranter som ännu inte lärt sig språket upplever samtal som sker i vården som särskilt utmanande. LÄS MER