Sökning: "natriumvätekarbonat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet natriumvätekarbonat.

  1. 1. Extraktion av hemicellulosa från rapshalm

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Författare :Serwan Salim; [2016]
    Nyckelord :hemicellulosa; rapshalm; extraktion;

    Sammanfattning : Raps har odlats traditionellt i stor omfattning för att utvinna vegetabiliska oljor samt i form av biobränsle. Intresset har även ökat för rapshalmen då biopolymerer kan komma till nytta för produktion av material. LÄS MER