Sökning: "natur och friluftsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden natur och friluftsliv.

 1. 1. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Vestberg; [2019]
  Nyckelord :färg; färgupplevelser; färgmaterial; naturreservat; friluftsanordningar; landskapsarkitektur; gestaltning;

  Sammanfattning : Att planera för - och genomföra - tillgänglighetsåtgärder för friluftsliv i skyddade natur är något som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna arbetar aktivt med. En viktig uppgift är att ta hänsyn till platsen och inte låta platsens utseende förvanskas. Ett begrepp som ofta nämns är att anordningar ska smälta in i omgivningen. LÄS MER

 2. 2. ”Man åker ju inte bara ut i skogen för att ställa upp ett tält, utan också för att sitta vid en eld och mysa och känna ett lugn” : En kvalitativ studie om undervisning och bedömning i friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriella Nordvall; Catharina Buhrman Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Outdoor education; assessement; Friluftsliv; bedömning; läroplan; kursplan; gymnasiet; betyg; undervisning;

  Sammanfattning : Aim The aim with this study is to investigate how teachers in physical education are teaching and working with assessment in outdoor education. Further on, we also want to see how the geographical location of each school might be a factor to consider when it comes to the conditions for managing outdoor education. LÄS MER

 3. 3. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Persson; [2018]
  Nyckelord :rekreation; leder; stigar; vandring; ridning; Linneröd; friluftsliv; naturvårdsområde; skyddad natur;

  Sammanfattning : Tillgänglighet, i egenskap av fysisk framkomlighet, i landskapet möjliggör rörelse för människorna i Sverige. Denna rörelse har akademiskt påvisade effekter både hos människan och naturen. För människan innebär tillgänglighet möjlighet till fysisk rörelse, vilket ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Vättern som skjutfält Bedömning när riksintressen kolliderar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elena Leyes Vidén; [2018]
  Nyckelord :Vättern; riksintressen; Natura 2000; totalförsvaret; skjutövningar; ammunitionsrester;

  Sammanfattning : I miljöbalken är Vättern med dess öar och strandområden utpekade som riksintresse för att få ett förstärkt rättsligt skydd mot negativ påverkan från exploateringsföretag och andra ingrepp. De värden som ligger till grund för riksintresseskyddet är turism- och friluftsliv, natur-och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske, Natura 2000-område samt dricksvattenanläggningar. LÄS MER