Sökning: "naturbaserad terapi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden naturbaserad terapi.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Naturbaserad terapi och dess betydelse för personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie om naturen som en resurs inom vård och behandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medicinska fakultetenLinköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Medicinska fakultetenLinköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Paula Aviles; Isabella Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :nature-based therapy; person-centredness; mental illness; care environment; naturbaserad terapi; personcentrering; psykisk ohälsa; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Naturens positiva inverkan på hälsa har belysts sedan antiken. Forskning kring naturbaserad terapi har ökat de senaste decennierna och terapiformen har gett positiva effekter för flertalet patientgrupper. Mer än en tredjedel av EU:s befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa och många går utan adekvat behandling. LÄS MER

 3. 3. Där vi trivs kan vi växa : upplevelser av att ge och få naturbaserad terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Margareta Nobell; [2016]
  Nyckelord :naturbaserad terapi; NBT; grön rehabilitering; trädgårdsterapi; utmattningssyndrom; UMS; naturunderstödd terapi; naturunderstödd rehabilitering; NUR; stressrelaterad ohälsa; behandlingsmotivation; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Naturbaserad terapi utprövas i Sverige för utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa. Ett omfattande forskningsunderlag visar på naturens läkande effekter vad gäller stressreduktion och återhämtning. Det behövs dock mer forskning för att klargöra behandlingens effekter. LÄS MER

 4. 4. Den högkänsliga personens hälsa och koppling till naturen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Nina Lutvica; [2015]
  Nyckelord :highly sensitive person; sensory processing sensitivity; nature-based therapy; mindfulness; rumination; högkänslig personlighet; högkänslighet; naturbaserad terapi; medveten närvaro; grubbleri;

  Sammanfattning : Högkänslighet, eller så kallad sensory-processing sensitivity (SPS), har beskrivits som ett personlighetsdrag där individen bearbetar sensorisk information på ett djupare och starkare sätt än personer som inte är högkänsliga. Syftet med den aktuella studien var att, med hjälp av självskattningsformuläret ”the Highly Sensitive Person Scale”(HSP), undersöka högkänslighet mot skattningar av naturen (NR, NR-Self, NR-Perspective, NR-Experience), grubbleri (RRQ-Rumination) och självreflektion (RRQ-Reflection), subjektivt välbefinnande (WHO) och upplevelser av mindfulness (MAAS). LÄS MER