Sökning: "naturkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet naturkunskap.

 1. 1. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i naturkunskap : En studie om digitala lärarhandledningar riktade till elever i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ilaria Pedditzi; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; naturkunskap; innehållsanalys; lärarhandledning; undervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i ämnet Naturkunskap. Eleverna ska utveckla”Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbarutveckling” och de tre perspektiven inom hållbar utveckling ska lyftas fram (ekologiskt,ekonomiskt och socialt), (Gy11, s. 126; Skolverket, u.å. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik : Barns möte med naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mincala Boulos Abou Samra; Annelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskola; utevistelse;

  Sammanfattning : INLEDNING Det finns många forskare som anser att naturen är viktig för människan och att naturen är en lärmiljö. Det står även i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan 2018) att förskolans uppdrag är ge barnen möjlighet till sin omgivande miljö, natur och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 5. 5. Är det obligatoriskt att älska skogen? : Utomhuspedagogik- ett redskap för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Nordin; [2020]
  Nyckelord :Outdoor pedagogy; movement; health; nature; the place of learning; reflection; Utomhuspedagogik; rörelse; hälsa; naturen; platsen för lärande; reflektion;

  Sammanfattning : Denna essä handlar om ett dilemma på fritidshemmet när delar av verksamheten sker i naturen. Dilemmat handlar om svårigheter med att bedriva verksamhet utomhus och om utomhuspedagogik kan vara en metod för att öka förståelsen för naturen och uppfylla läroplanens mål. LÄS MER