Sökning: "naturligt ljus"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden naturligt ljus.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 2. 2. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar avstamp i förlusten av biologisk mångfald, och då specifik förlusten av biologisk mångfald på grund av överflödigt artificiellt ljus under dygnets mörka timmar, även kallat ljusföroreningar. Den daglevande människan har utvidgat sina timmar från de naturligt ljusa till att inkludera dygnets alla timmar, vilket resulterat i minskat handlingsutrymme för den nattlevande flora och fauna. LÄS MER

 3. 3. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 4. 4. Stad i ljus : hållbar utveckling och ljusföroreningar i samband med planering av artificiellt ljus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Louise Kraft; Matilda Nyström; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; light pollution; hållbar utveckling; social hållbarhet; ljusföroreningar;

  Sammanfattning : Today, artificial light is considered to be an obvious part of cities and it can fulfill many functions and purposes. Natural light and darkness are expected to return in longer as well as shorter life cycles of all living organisms since light affects their existence. LÄS MER

 5. 5. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER