Sökning: "naturligtvis"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet naturligtvis.

 1. 1. Skanning av elever till modersmålsundervisningen: för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronika Axelsson; [2022]
  Nyckelord :dilemma; föräldrakontakt; kunskapskrav; modersmål; skanning;

  Sammanfattning : Som modersmålslärare med många års erfarenhet i yrket och som vikarie i andra ämnen, uppmärksammade jag ett möjligt ämne för uppsatsen. Modersmålsenheten, en enhet som är verksam under Barn- och Utbildningsnämnden i kommunen, beslutade år 2020 om ett nytt arbetsmoment för modersmålslärare, att testa kunskapsnivån på de elever som ansöker om undervisning i modersmål. LÄS MER

 2. 2. Uppoffras rättsutvecklingen för effektivitet? En analys av skiljeförfarandens effekt på prejudikatbildningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hamit Altintas; [2022]
  Nyckelord :Civilrätt; Processrätt; Rättsvetenskap; Tvistemål; Skiljeförfarande; Prejudikatbildning; Rättsutveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Natural and legal persons are in some form of relationship with each other based on different circumstances. When two parties disagree about an issue, they naturally want to resolve the situation in some way. For many, this solution lies with state courts where one party sues the other party at the district court as first instance. LÄS MER

 3. 3. kemiundervisning utifrån flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mohamad Abou Assaf; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; svårigheter; lärarens arbetssätt; språkutveckling Kemiundervisning; upplever; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Denna studie belyser de svårigheter som flerspråkiga elever möter i kemiämnet vilket påverkar deras utveckling och hindrar dem att nå kunskapskraven. Studien lägger särskilt fokus på de undervisningsmetoder som lärare använder och det stöd som flerspråkiga elever får för att uppnå sina mål. LÄS MER

 4. 4. CenterPoint-based 3D Object Detection in ONCE Dataset

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuwei Du; [2022]
  Nyckelord :3D Object Detection; Keypoint Detector; Class Balance; Self-Calibrated Convolution; IoU-aware Detector; Box Ensembles; 3D-Objektdetektering; Nyckelpunktsdetektor; Klassbalans; Självkalibrerad Faltning; IoU-medveten Detektor; Boxensembler;

  Sammanfattning : High-efficiency point cloud 3D object detection is important for autonomous driving. 3D object detection based on point cloud data is naturally more complex and difficult than the 2D task based on images. Researchers keep working on improving 3D object detection performance in autonomous driving scenarios recently. LÄS MER

 5. 5. Att se också det som inte sägs : Om kunnande och bedömning av olika kunskapsformer i slöjden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Oskar Larsson; [2022]
  Nyckelord :Kunskapsformer; kunnande; bedömning; slöjd;

  Sammanfattning : Att mäta det enkelt mätbara är ett fenomen som vuxit sig starkt i samhället. Debatten om skolan och elevers kunskapsinhämtning skiljer sig härvidlag inte. Den tenderar att fokusera på utbildning snarare än bildning – på kunskaper som lånar sig till standardiserade prövningar snarare än subjektiva sådana. LÄS MER