Sökning: "naturmark"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet naturmark.

 1. 1. Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ronald Osmanovic; Savin Tarek Mersho; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Malmö; Bostadsblandning; Social-mix; Amiralsstaden; Täthet;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rangford; [2019]
  Nyckelord :barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Sammanfattning : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. LÄS MER

 3. 3. Detaljplanering : Exploatering inom ett område av riksintresse

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lisa Berg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet utreder förutsättningarna att exploatera ett område i Trångfors i Bodens kommun för bostadsändamål arbetet är på uppdrag av Bodens kommuns plankontor. Parallellt med utredningen tas ett förslag på detaljplan och tillhörande handlingar framför området som redovisas i rapporten. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av digitala terrängmodeller framtagna med flygburen laserskanning och UAS-fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Lundmark; Lukas Grönlund Häggström; [2018]
  Nyckelord :Airborne Laser Scanning ALS ; Digital Terrain Model DTM ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ; Digital terrängmodell DTM ; Flygburen laserskanning FLS ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ;

  Sammanfattning : Over the last years there has been a rapid development in the UAS-technology (Unmanned Aircraft Systems) and today there are several UAS systems on the market. The fast development has led to differences in both price and capability of taking high-quality images between the systems. LÄS MER

 5. 5. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER