Sökning: "naturskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet naturskydd.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2021]
  Nyckelord :landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Sammanfattning : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Intressekonflikter kring prioriterade vattenresurser enligt regional vattenförsörjningsplan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Viklund; [2021]
  Nyckelord :Stockholms regionala vattenförsörjningsplan; vattenskyddsområde; skyddszoner; ersättning vid försvårad markanvändning.;

  Sammanfattning : I Stockholms regionala vattenförsörjningsplan har vattenresurser i Stockholmsregionenundersökts och prioriteras utifrån deras betydelse för länets vattenförsörjning nu och i framtiden. Sex av de högprioriterade vattenresurserna i Norrvattens verksamhetsområde har valts ut eftersom de saknar befintligt vattenskydd eller har vattenskydd som behöver revideras. LÄS MER

 4. 4. Public urban green space: Exploring priorities and challenges for managing and valuing green space, using Stockholm as a case study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rachel Ann Hopkins; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; environmental planning; sustainable development; nature protection; assessment; nature valuation; public space; ecosystem services; Stadsplanering; miljöplanering; hållbar utveckling; naturskydd; utvärdering; naturvärdering; allmän plats; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Public urban green space has never been more important: Its past contributions and potential to promote future public health, climate mitigation, and biodiversity are invaluable to cities experiencing population growth and urban densification. This research explores complexities of multiple demands on public urban green space in cities, using Stockholm as a case study. LÄS MER

 5. 5. Naturskydd vs friluftsliv : att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marielle Malkki; [2021]
  Nyckelord :nationalparker; naturvård; friluftsliv; turism; förvaltning;

  Sammanfattning : Nationalparker är skyddade områden som enligt lag etablerats för att bevara representativa landskapstyper för framtiden men samtidigt tillfredsställa det mänskliga behovet av rekreation och starka naturupplevelser. Ur ett naturvårdsperspektiv för detta dualistiska mål med sig utmaningar då i bruk av naturen, om än i olika omfattning, alltid lämnar spår efter sig. LÄS MER