Sökning: "naturvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet naturvärde.

 1. 1. Vedlevande skalbaggar och andra naturvärden i brukad bokskog - En fallstudie av Tingvallaravinen i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a defeat of biodiversity. LÄS MER

 2. 2. Fungerar AHA-metoden för epifytiska lavar och mossor? : En studie av naturvärdesindikatorer hos träd i park- och kyrkliga kulturmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Meysah Alkufai; [2021]
  Nyckelord :AHA-method; biodiversity; graveyard; high natural values; old trees; park; signal species; tree inventory; AHA-metoden; biologisk mångfald; gamla träd; höga naturvärden; kyrkogård; park; signalarter; trädinventering;

  Sammanfattning : Gamla träd i kulturmiljöer uppmärksammas alltmer inom naturvården på grund av sina höga naturvärden och är viktiga som värdar för fortlevnaden av hotade och sällsynta växt- och djurarter. Studiens syfte var att undersöka om Sörenssons AHA-metod (framtagen för vedlevande insekter) fungerar också på mossor och lavar, samt att jämföra två kulturmiljöer med gamla träd. LÄS MER

 3. 3. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 4. 4. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefine Palmgren; [2020]
  Nyckelord :nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. LÄS MER

 5. 5. Evighetsträd efter föryngringsavverkning – En utvärdering av trädens överlevnad & evighet

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Hannes Lindhagen; [2020]
  Nyckelord :mortalitet; naturvärdesträd; sälg;

  Sammanfattning : Idag lämnas så kallade evighetsträd efter slutavverkning för att minska den negativa påverkan på den biologiska mångfalden i produktionsskogen. Dessa träd kan vara naturvärdesträd, som redan uppvisar någon form av naturvärde, eller utvecklingsträd, som lämnas för att få utveckla naturvärden i framtiden. LÄS MER