Sökning: "naturvärdesbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet naturvärdesbedömning.

 1. 1. Utvärdering av Skogsbiologernas naturvärdesbedömning : en jämförelse mellan nyckelbiotoper och produktionsskogar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Michaela Lundberg; Martina Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ; död ved; signalarter; rödlistade arter;

  Sammanfattning : Det är viktigt att vi värnar om den biologiska mångfalden och nyckelbiotoper möjliggör att miljöer med höga naturvärden kan pekas ut. Ett sätt att bedöma naturvärden är att använda sig av indirekta kriterier, alltså leta efter strukturer som indikerar skyddsvärda arter. LÄS MER

 2. 2. Natural value assessments – can they predict the species richness of red listed and bioindicator fungi in Fennoscandian coniferous forests?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Louise Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Nature conservation; key biotope inventory; natural value assessment; bioindicator; red listed species;

  Sammanfattning : The thesis aims to examine how well two standardised methods in nature conservation, namely natural value assessment and key biotope inventory, perform in terms of recognising an area with a high amount of red listed and bioindicator fungi. The two methods are compared to see if any method is superior to find areas with high presence of red listed and bioindicator fungi and if a larger area automatically means a larger number of species. LÄS MER

 3. 3. Naturvärdesbedömning av Utanåfladen; En inventering av vårlekande fisk, bottenfauna och vegetation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Bessie Östergren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several thousands shallow bays along the Swedish east coast. Most of them are disturbed by different human activities, and undisturbed bays can be considered as quite unique. LÄS MER

 4. 4. Förutsättning för prediktion av NPK+, Blå målklass och vattenkemi utifrån GIS-analys?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Daniel Regemar; [2014]
  Nyckelord :Skogliga vattendrag; vattenförekomst; vattenförvaltning; vattenhänsyn; vattenplanering; naturvärdesbedömning; skogsbruksplanering; naturvärde; påverkan; känslighet; plusvärde;

  Sammanfattning : Sedan vattendirektivet antogs av Europaparlamentet i början av 2000-talet har det blivit allt större fokus på vattenhänsynen i samhället. Även inom skogsbruket eftersom ca 56000 mil vattendrag rinner genom svensk skogsmark. Detta kräver stor hänsyn och god planering. LÄS MER

 5. 5. Naturvärdesbedömning och klassificering enligt blå målklasser av vattendrag : en utvärdering av metod och lämplighet för skogsbruksplaner

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Torbjörn Ingemarsson; [2012]
  Nyckelord :naturvärdesbedömning; vattendrag; metod; lämplighet; skogsbruksplaner;

  Sammanfattning : Syftet med fältstudien var att validera WWF:s metod för naturvärdesbedömning av vattendrag och blå målklasser som trovärdiga redskap för att spegla fiskförekomsten och den biologiska mångfalden i vattendrag. Litteraturstudien visade vad som kan styra fiskförekomsten samt hur skogsbruket idag och historiskt har påverkat vattendragen och hur skogliga åtgärder kan påverka vattendragens naturvärde och vatten kvalitén. LÄS MER