Sökning: "naturvårdsbränning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet naturvårdsbränning.

 1. 1. Naturvårdsbränning av ljunghedar på Nordkoster och dess effekt på täckningsgrad och höjd av ljung (Calluna vulgaris)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Fanny Settergren; [2022]
  Nyckelord :Ljunghedar; naturvårdsbränning; naturvård;

  Sammanfattning : Ljunghedar är en slags torra hedar med låg täckningsgrad av träd och buskar och med en flora dominerad av dvärgbuskar såsom Calluna vulgaris (ljung), tåg- och starrväxter och ett antal blommande örter. Hedarna har sedan forntiden präglats av hävd i form av bete och bränning och är idag beroende av att sådan skötsel bibehålls. LÄS MER

 2. 2. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Nygårdh; [2022]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Mosippa; naturvård; naturvårdsbränning; Spring Pasque Flower; prescribed burning; nature conservation; nature conservation actions;

  Sammanfattning : Spring Pasque Flower, Pulsatilla vernalis (L.) Mill, is a perennial plant which grows in open and sandy pine forests. It is considered sensitive to competition and in need of repeated disturbances. In Sweden P. LÄS MER

 3. 3. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Nyckelord :älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar ekföryngring : Pilotstudie med fokus på effekter av brand

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Anna Lexne; [2022]
  Nyckelord :Oak; Quercus robur; Quercus petrea; regeneration; prescribed fire; canopy cover; seed plants; root sprouts; fire-oak hypothesis; Ek; Quercus robur; Quercus petrea; föryngring; brand; naturvårdsbränning; krontäckning; fröplantor; rotskott; brand-ek-hypotes;

  Sammanfattning : Ekträd har en central roll i den biologiska mångfalden, där de utgör både livsrum och födkrok för ett stort antal insekter, lavar, svampar och fåglar under sin långa livstid och därefter i den döda veden. Ek har minskat dramatiskt under de senaste 200 åren, men orsakerna till detta är inte helt klarlagda. LÄS MER

 5. 5. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Erica Hästdahl; [2021]
  Nyckelord :rödlistade lavar; rödlistade mossor; rödlistade vedsvampar; naturvårdsarter; signalarter; skogliga nyckelbiotoper; naturvårdande skötsel; naturvårdsbränning;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 utfördes en inventering av naturvårdsarter av kryptogamer i ett tallskogsområde söder om Harrsjön i Ånge kommun, Västernorrlands län. Området är ca 9 ha och ligger inom SCAs markinnehav. LÄS MER