Sökning: "naturvetenskap på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden naturvetenskap på förskolan.

  1. 1. Naturhörnan som pedagogisk lärmiljö i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Jelena Hellberg; Diana Del Angel Cobos; [2020]
    Nyckelord :barns roll; förskola; förskollärares roll; learning by doing; lärmiljö; naturvetenskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur förskollärare beskriver naturhörnan som lärmiljö och dess funktion för barns lärande och barns roll i det. Detta är yrkesrelevant för att få en djupare förståelse för hur olika förskollärare resonerar om barns lärande och den pedagogiska miljön. LÄS MER

  2. 2. Naturvetenskap och estetiska lärprocesser : En studie om hur naturvetenskap och estetiska lärprocesser integreras i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

    Författare :Jennie Carl; [2020]
    Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förskola; Förskollärare; Lärandeobjekt; Naturvetenskap;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor skapats för att ta reda på förskollärarnas avsikter med en aktivitet där de ska integrera de två ämnena, hur de iscensätter undervisningen samt vilka reflektioner förskollärarna ger uttryck för efter undervisningssituationen. LÄS MER

  3. 3. "Jag är beroende av Lego" : En kvalitativ studie om barns upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Annah Pripp; Angelica Melander; [2020]
    Nyckelord :Förskolan; Teknik; Bygg och konstruktion; Upplevelser; Barns perspektiv; Barndomssociologiskt perspektiv;

    Sammanfattning : I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva och samtala. LÄS MER

  4. 4. Naturvetenskapsundervisning i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Kholod Ahmad; Muna Ziki Abedlami; [2019]
    Nyckelord :Förskola; naturvetenskapsundervisning; Ämnesdidaktik; Förskollärare;

    Sammanfattning : Vi har valt att skriva om naturvetenskap i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med naturvetenskap i förskolan ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Dessutom är syftet att undersöka vilken betydelse det pedagogiska materialet har i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

  5. 5. Musik i förskolan : Hur pedagoger beskriver arbetet med musik i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Stina Sandström; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur pedagoger använder musik i förskolan. Det kommer ta upp vad pedagoger har för medvetet syfte med olika musikaliska tillfällen samt vad pedagoger anser att musik bidrar till utöver de övriga ämnena som praktiseras i förskolan. LÄS MER