Sökning: "naturvetenskapliga fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden naturvetenskapliga fenomen.

 1. 1. Att stödja elevers begreppsbildning i de naturorienterande ämnena : En studie om hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevers begreppsbildning i de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Ribbert Berger; [2019]
  Nyckelord :Elevers begreppsbildning; Naturvetenskapsundervisning; EMA riktningsgivare; Utformning av undervisning; riktningsgivning i undervisning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevers begreppsbildning inom de naturorienterande ämnena. Studiens syfte är även att studera hur lärarna riktar elevers uppmärksamhet i meningsskapandet av naturvetenskapliga begrepp och fenomen i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

  Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER

 3. 3. Att tala naturvetenskap : Kommunicera naturvetenskap i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Lovisa Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Barns kommunikation; Naturvetenskapsundervisning; Samarbete; ”Tala naturvetenskap”;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ger en insikt i hur elever på lågstadiet kommunicerar för att förstå och göra sig förstådda inom naturvetenskap. Att ”tala naturvetenskap” handlar om mer än vetenskapliga begrepp och att en elev kan rabbla inlärda svar eller försöka lista ut vilka svar läraren vill höra. LÄS MER

 4. 4. Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö : En kvalitativ studie med en planerad aktivitet som observationsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Eriksson; Sofie Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Friction; Outdoor education; Physics education; Preschool; Science education.; Friktion; Fysikundervisning; Förskola; Naturvetenskapsundervisning; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se hur utomhusmiljön på förskolan går att använda som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn om fysikaliska fenomen. Vi har valt att göra detta genom att använda oss utav två metodansatser, observationer och intervjuer där det under observationerna utfördes en förutbestämd aktivitet som utforskade friktion i en rutschkana. LÄS MER

 5. 5. Fenomenografisk undersökning om årskurs sex elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Glavmo; [2019]
  Nyckelord :fenomen; fenomenografiskt perspektiv; intervjuer; intresse; syfte; konkretisering; naturvetenskap; pragmatismen; årskurs sex elever;

  Sammanfattning : I tidigare forskning om elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena har flertalet forskare belyst en problematik kring det minskande intresset för naturvetenskap. Mitt mål med denna undersökning är att belysa problemområden och synliggöra vad läraren kan göra för att fånga elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. LÄS MER