Sökning: "naturvetenskapliga kunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden naturvetenskapliga kunskaper.

 1. 1. Hur praktiskt arbete kan inverka på årskurs 1 elevers lärande om naturvetenskapliga begrepp. : - En kvalitativ studie i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sandra Kihl; [2019]
  Nyckelord :Kemi; grundskola; vattnets faser; vattenmolekyl; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på om det finns några skillnader mellan elever i lågstadiets kunskapsutveckling utifrån varierade undervisningsmetoder i kemiämnet. Tidigare forskning visar på det praktiska arbetets många fördelar i samspel tillsammans med andra. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att lära av varandra : Hur elever i årskurs 2 samspelar med varandra när de i grupp samtalar om naturvetenskapligt innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Bergstaf; Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :begreppsanvändning; multimodalt uttryckssätt; naturvetenskap; samspel; samtal;

  Sammanfattning : Naturvetenskap betonas som en väsentlig del av människans kunskaper, vilket kursplanen belyser att elever behöver få möjlighet att samtala om. Samtidigt påpekar forskning att elever inte upplever att samarbete med andra elever är av vikt utan de anser att kunskaperna ska inhämtas från läraren. LÄS MER

 3. 3. Tillräckliga förkunskaper? : En studie om hur eleverna som läser på naturvetenskapsprogrammet är väl förberedda.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Wessen ALShokry; [2019]
  Nyckelord :Tillräckliga förkunskaper; grundskola; naturvetenskapsprogrammet; slutbetyg;

  Sammanfattning : Eleverna som väljer att studera på naturvetenskapsprogrammet i gymnasiet möter stora utmaningar och kraven som ställs på dem är stora. De förkunskaper som de har med sig i ryggsäcken från grundskolan påverkar deras möjligheter att klara av utbildningen. LÄS MER

 4. 4. Drama och naturvetenskapliga begrepp : En litteraturstudie om dramats effekter på den naturvetenskapliga begreppsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Patricia Pålsson; Kim Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :NO-undervisning; begreppsförmåga; begreppsförståelse; drama;

  Sammanfattning : Trots att estetiska uttrycksformer som drama ingår i rådande läroplan för grundskolan lämnar det sällan botten av hierarkin av skolämnen. Naturvetenskapen innehåller flera abstrakta begrepp som kan vara svåra att tillägna sig. LÄS MER

 5. 5. Utomhusundervisning i NO-ämnen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Gunnarsson Wikholm; [2019]
  Nyckelord :utomhusundervisning; elever i grundskola; naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2016) anges bland annat för biologi att ämnet syftar till att utveckla elevers kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Eleverna ska få möjlighet att ställa frågor om människan och naturen utifrån egna upplevelser och aktuella händelser; dessutom anges i syftestexten för fysik, att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. LÄS MER