Sökning: "nazism i kristianstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nazism i kristianstad.

  1. 1. Kampen om historien : levande eller statlig historia i skolan?

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Peter Edwardsson; [2009]
    Nyckelord :historia; historiebruk; historiemedvetande; forum för levande historia; kommunism; nazism; mänskliga rättigheter; brott mot mänskligheten;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att försöka se vilka frågor eller argument som kommit fram i debatten kring det uppdrag som Forum för levande historia (FFLH) har fått av regeringen se hur olika historielärare ser på informationskampanjen. Undersökningen inriktar sig på att genom användandet av de teoretiska verktygen historiemedvetande och historiebruk, försöka se om det finns en diskrepans mellan den akademiska världen och skolans värld, mellan forskare på våra universitet och historielärare ute på våra skolor och det utifrån den debatt som uppstått kring Forum för levande historias senaste uppdrag – att belysa och informera om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. LÄS MER