Sökning: "ncc morgonuppvärmning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ncc morgonuppvärmning.

  1. 1. Ni börjar väl dagen med morgonuppvärmning?! En Fenomenologisk studie om de anställdas upplevelse av friskvården på NCC Construction Sverige AB.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Anna Borgelin; Ulrika Magnusson; [2006]
    Nyckelord :arbetsmiljö; fenomenologi; friskvård; fysisk hälsa; företagshälsovård; health promotion; hälsa; kultur; Meaning Constitution Analysis; psykisk hälsa; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to get a deeper understanding of how employees at NCC Construction Sverige AB experience health promotion activities. The purpose was to identify and uncover the process of meaning constitution concerning health promotion within each subjective individual. LÄS MER